Start Om NIBE Jobba hos oss Behandling av personuppgifter
Lediga jobb
Jobba tillsammans med oss för en bättre värld

Behandling av personuppgifter

Information om NIBE AB’s behandling av arbetssökandes personuppgifter

NIBE AB med postadress Hannabadsvägen 5, 285 32 Markaryd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter samt information i CV som t ex utbildning och tidigare arbete.

2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

2.1 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

Bevaring av ansökningar under en längre tidsperiod för framtida rekryteringsprocesser.

2.2 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

2.3 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

Vårt eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna genomföra en rekryteringsprocess på bästa sätt både för NIBE som rekryterande part och för de arbetssökande.

3. Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

  • Från din ansökan eller intresseanmälan som du lämnat till NIBE.
  • Vi inhämtar även dina uppgifter från av NIBE anlitade rekryteringsbyråer.

4. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Avseende behandlingen av dina personuppgifter sker detta genom att externa rekryteringskonsulter och våra IT- och systemleverantörer kan få tillgång till dina uppgifter.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, gallrar vi antingen dina uppgifter eller ber om ditt samtycke för att få fortsätta bevara dina personuppgifter för framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

7. Dina rättigheter

  • I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
  • Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.
  • Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

8. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta HR-avdelningen på telefon 0433 73070.

_

Hitta rätt

Möt oss som jobbar här

Läs mer

Väx med oss

Läs mer