NIBEs arbete med hållbara energilösningar. Naturbild skog

Hållbara energilösningar i 70 år

NIBEs arbete med hållbara energilösningar

Vi jobbar varje dag för att göra världen bättre.

Ända sedan starten 1952 har vi arbetat engagerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar NIBE en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är vi stolta över.

Men vi är också medvetna om hur komplex frågan om hållbarhet är och om hur viktigt det är att agera ansvarsfullt som företag när det gäller våra egna medarbetare och leverantörer, produkternas klimatpåverkan under hela livscykeln och samhället omkring oss – en uppgift som vi tar på största allvar.

NIBEs arbete med hållbara energilösningar

Klimatförändringen är vår tids största utmaning

Vi på NIBE arbetar aktivt för att skapa produkter och system som är anpassade till moderna krav på hållbara energilösningar. Syftet är att öka energieffektiviteten och andelen förnybar energi och på så sätt skapa ett långsiktigt värde, för våra kunder och för klimatet.

Vårt eget hållbarhetsarbete sker inom fyra områden:

Affärsansvar

Vi arbetar med affärsansvar genom hela vår värdekedja och etik är en viktig del i vår affär. Du som är kund ska kunna lita på oss.

Miljöansvar

Vi ser vårt miljöansvar som en viktig del i hela vår förädlingskedja som börjar hos våra leverantörer och slutar hos dig som kund, och strävar efter att minska produkternas miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln.

Medarbetaransvar

Avgörande för att kunna nå våra mål idag och i framtiden är att kunna behålla och attrahera nya kompetenta engagerade medarbetare.

Samhällsansvar

Som en del av samhället måste vi agera ansvarsfullt som företag. Vi samarbetar lokalt och globalt med skolor, lärosäten och organisationer för att bidra till ökad kunskap och minskad fattigdom.

NIBE stöder Agenda 2030

Sedan 2014 har NIBE åtagit sig att följa de 10 principerna inom UNGC (United Nation Global Compact). UNGC är ett frivilligt initiativ baserat på åtaganden från företagsledningen att implementera hållbarhetsprinciper och aktivt ingå ett partnerskap för att stödja FN:s långsiktiga mål.

I september 2015 antog medlemsländerna i FN globala mål för en hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals). De 17 olika hållbarhetsmålen är vägledande för allas åtagande att etablera en tydlig plan och att vidta nödvändiga åtgärder fram till 2030, för att skapa en långsiktig hållbar utveckling, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Vi har valt att framför allt arbeta med 6 av de 17 globala målen i Agenda 2030.

Vårt åtagande i Agenda 2030

  • Öka andelen produkter som baseras på förnybar energi och tillgodose marknadens behov av energieffektiva och rena energilösningar.
  • Främja en trygg och säker arbetsmiljö, skydda arbetstagares rättigheter och säkra anständiga arbetsvillkor både i sina egna verksamheter och i leverantörsledet samt värna om sysselsättning och tillväxt.
  • Göra produktionen mer hållbar genom att använda resurser effektivt, använda rena och miljövänliga tekniker samt avsätta medel för forskning och utveckling.
  • Tillhandahålla resurseffektiva och klimatanpassade komponenter, produkter och lösningar som bidrar till hållbara städer och säker infrastruktur.
  • Tillämpa hållbara metoder för kemikaliehantering och minskning av utsläpp till luft, vatten och mark. Hushålla med resurser, minimera avfall, återvinna och återanvända mer. Transparent redovisa hållbarhetsinformation i vår rapporteringscykel.
  • Respektera och upprätthålla nationell och gränsöverskridande lagstiftning, samt aktivt arbeta mot korruption i alla former. Skapa system för internkontroll av lagefterlevnad och efterlevnad av etiska affärsprinciper. 

Andra hållbarhetsmål som vi arbetar efter

Förutom de globala målen har NIBE mål för ansvarsfullt företagande och arbetar systematiskt med att genomföra företagsbesiktningar inom olika delar i värdekedjan, som exempelvis underleverantörer. Våra fabriker arbetar långsiktigt med att ersätta fossila energislag med förnybara. Vi har ledningssystem inom olika delar, framförallt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö där vi även certifierar oss inom flera av våra verksamheter. Arbetsmiljö är viktigt och vi arbetar ständigt mot att minska risker för arbetsskador.Man håller i en plåt

Koldioxid diagram

Hjälp oss att bygga en hållbar framtid

En stor del av koldioxiden i atmosfären har sitt ursprung från fossila energikällor till för värme- och varmvattenanläggningar. Olja, kol och gas måste ersättas av förnybara energikällor som minskar de bestående skadorna på vår natur.

Med 70 års tillverkning av klimatlösningar inbjuder vi dig att delta i byggandet av en mer hållbar framtid. Vi värdesätter vårt nordiska arv. Genom att skörda naturens förnybara energi och kombinera det med ny smart teknik kan vi erbjuda effektiva lösningar som gynnar alla.

Börja med en värmepump från NIBE

När du växlar från fossila bränslen till förnybar energi kommer du att uppleva många fördelar. Du får en mer hållbar uppvärmningslösning som hjälper dig att minska ditt klimatavtryck. Dessutom kan du välja en mer energieffektiv lösning som kan sänka din energiförbrukning och dina energikostnader. Du gör både dig och miljön en tjänst.

Med en värmepump från NIBE kan du använda förnybar energi från din omgivning för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Värmepumpen börjar omedelbart leverera miljöåterbäring i form av minskad energiförbrukning och minskade utsläpp.

Den mängd el som behövs är relativt låg eftersom el inte är den främsta energikällan för värmepumpen. El är bara nödvändig för att driva värmepumpen som nyttjar den förnybara energin, så att du kan spara upp till 75% av din köpta energi för värme och varmvatten. Med ständigt stigande energipriser kommer du sannolikt att vara nöjd med ditt beslut. Faktum är att du kan börja njuta av besparingar redan från första månaden.

Läs mer om våra värmepumpar »


Värmepumpar S-serien

NIBEs arbete med hållbara energilösningar

228.000 ton mindre CO2-utsläpp 2019

Om man beräknar de minskade utsläppen utifrån den typ av värmesystem NIBE Groups värmepumpar ersatt under 2019 inom EU så blir besparingen 228.000 ton koldioxid bara under detta år. Det är ungefär lika mycket som utsläppen från alla bussar, mopeder och motorcyklar i hela Sverige eller 100 000 flygresor, tur och retur per person till Thailand.

NIBE Group - en global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE har miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur

Läs mer på NIBE.com »