Försäkringsvillkor

NIBE Trygghetsförsäkring – för dig som privatperson

NIBE Trygghetsförsäkring 2101 O:2

Denna försäkring utgör ett komplement till din villaförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt villkoret nedan den självrisk och den avskrivning du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar skada enligt villaförsäkringens moment ” skada på installation” avseende din värmepump. Kontrollera att din villaförsäkring omfattar maskinskada på din värmepumpsanläggning. Med värmepumpsanläggning avses installation av värmepump inklusive tillbehör såsom varmvattenberedare, energibrunn och kollektorinstallation i mark, sjö eller brunn. Vi ber dig även observera att en förutsättning för att du ska få ersättning från denna försäkring är att du anlitar någon av NIBEs auktoriserade serviceombud för reparationen av din värmepump.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringsavtalet med försäkringsgivaren har tecknats av NIBE AB (”försäkringstagaren”). Försäkringen gäller den person (”den försäkrade”) i egenskap av ursprunglig köpare och ägare till det objekt (”objekt”) som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen kan också gälla för annan som senare gjort ett lagligt förvärv av objektet.

2. När gäller försäkringen

Under förutsättning att premien har betalats enligt punkt 11.1 första stycket, träder försäkringen i kraft från och med installationsdagen eller max 1 år efter tiilverkningsdagen. Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset.

3. Var gäller försäkringen

Försäkringen gäller i Sverige.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för det objekt som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen gäller vid så kallad maskinskada på det försäkrade objektet och ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring, samt den självrisk som den försäkrade har erlagt med anledning av sådan skada. En förutsättning för ersättning är att skadan har reglerats av den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring.

5. Särskilda undantag

Ersättning lämnas inte för:

- skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller reklamation.

- skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag.

- skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand, vattenskada, åsknedslag etc.

- skada genom förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott.

- skadereparation som utförs av annan än av NIBE auktoriserat serviceombud, såvida inte särskilt godkännande har lämnats av Arctic Seals AB (angående Arctic Seals AB se under punkt 12)

6. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

Det försäkrade objektet skall handhas i enlighet med tillverkarens aktsamhets- och säkerhetsföreskrifter samt i övrigt så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras.

Har säkerhetsföreskrifter och/eller aktsamhetskrav inte iakttagits minskas ersättningen som regel med ett särskilt avdrag. vid allvarlig försummelse kan ersättningen till och med helt falla bort (nedsättning till noll).

7. Ersättningsbestämmelser

Ersättning lämnas för självrisk, dock maximalt 3 000 kr och eventuell avskrivning, dock maximalt 500 000 kr som dragits av vid en ersättningsbar maskinskada på den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande, se punkt 4.

Understiger kostnaden för reparation självrisken på villaförsäkringen eller motsvarande på det försäkrade objektet, ersätter försäkringen denna skadekostnad, dock högst med 3 000 kr.

8. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

9. Åtgärder vid skada

Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till Arctic Seals AB för att få en skadeanmälan, Box 5082, 121 16 Johanneshov, tfn 08-746 05 60, e-mail: info @arctic.se, dock senast 6 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan för skadereglering. Därefter skall skadan anmälas till Villaförsäkringsbolaget för skadereglering. Kopia av försäkringsbeviset, kopia på rapport från reperatör och skaderegleringsbeslutet från villaförsäkringen skall bifogas vid skadeanmälan.

10. Försäkringens upphörande

10.1 Försäkringen kan förlängas årsvis till och med 18:e året för bergvärme- och frånluftvärmepumpar och upp till 16:e året för Luft/luft- och luft/vattenvärmepumpar räknat från och med den installationsdag som angivits i försäkringsbeviset. Försäkringen kan ej förlängas efter utgången av det 18:e respektive 16:e året från och med den installationsdag som angivits i försäkringsbeviset.

10.2 Avbryts försäkringen enligt punkt 11 upphör försäkringen att gälla från det datum som där stadgas.

11. Allmänna avtalsbestämmelser

11.1 Premiebetalning

Premien skall betalas inom 30 dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom dessa 30 dagar.

Vid senare betalning äger försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande enligt reglerna i försäkringsavtalslagen (2005:104) vid förnyad försäkring skall premien betalas inom 30 dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Om premien för förnyad försäkring inte betalas i rätt tid enligt stycket ovan, upphör försäkringen att gälla 14 dagar från uppsägningen.

Om betalning sker inom dessa 14 dagar förnyas försäkringen. Om premien för förnyad försäkring betalas senare än 14 dagar från det att uppsägningen skickades anses detta som en ny försäkring att gälla från och med dagen efter det att premien inkommit till försäkringsgivaren.

11.2 Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

11.3 Preskription

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande.

Har den ersättningsberättigade framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.

11.4 Tillämplig lag och behörig domstol

För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar utomlands. Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom att kontakta Protector Forsikring ASA, 985 279 721, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53, Stockholm, Sverige. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 stockholm, tfn 08-555 017 00. Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

11.5 Personuppgiftslagen

Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Försäkringsgivaren, och dess samarbetspartners, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt.

Försäkringstagaren har enligt personuppgiftslagen rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som försäkringsgivaren behandlar om försäkringstagaren. sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till ”PUL-ansvarig” på försäkringsgivarens adress. Försäkringstagaren kan när som helst vända sig till Arctic Seals AB för att begära rättelse av felaktig personuppgift.

12. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna försäkring är Protector Forsikring ASA, 985 279 721, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53, Stockholm. Försäkringen förmedlas och administreras av Arctic Seals AB, Box 5082, 121 16 Johanneshov. Tfn 08–746 05 60, E-post: info@arctic.se, www.arctic.se.

_