Försäkringsvillkor

NIBE Trygghetsförsäkring – för dig som privatperson

NIBE Trygghetsförsäkring 2101 0:3 2020-12-01

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringsavtalet med försäkringsgivaren har tecknats av Nibe AB (”försäkringstagaren”). Försäkringen gäller för den person (”den försäkrade”) i egenskap av ursprunglig köpare och ägare till det objekt (”objekt”) som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen kan också gälla för annan som senare gjort ett lagligt förvärv av objektet.

2. När gäller försäkringen

Under förutsättning att premien har betalats enligt punkt 12.1 första stycket, träder försäkringen i kraft från och med installationsdagen angiven på försäkringsbeviset. Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset.

3. Var gäller försäkringen

Försäkringen gäller i Sverige.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för det objekt som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen gäller vid så kallad maskinskada på det försäkrade objektet och ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring, samt den självrisk som den försäkrade har erlagt med anledning av sådan skada. En förutsättning för ersättning är att skadan har reglerats av den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring.

5. Allmänna undantag

Om den försäkrade i bedrägligt syfte uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadefallets bedömning, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till denne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

6. Särskilda undantag

Ersättning lämnas inte för:

 • skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller reklamation,
 • skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag,
 • skada till följd av utifrån kommande händelser såsom exempelvis brand, vattenskada, frostskada, strömspikar, åsknedslag, åverkan etc.,
 • korrosion, t.ex. på grund av vattenkvalitet
 • merkostnad för jour eller extra kostnader,
 • reparation utförd av annan än av NIBE auktoriserat serviceombud, såvida inte särskilt godkännande har lämnats av Arctic.

7. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

Det försäkrade objektet ska handhas i enlighet med tillverkarens skötselinstruktioner, samt i övrigt så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. Det försäkrade objektet får inte utsättas för felaktig, bristfällig eller undermålig reparation, eller bristande tillsyn eller underhåll eller att leverantörens service- och skötselanvisningar, exempelvis vad gäller byte av filter, inte följts.

Har inte dessa säkerhetsföreskrifter följts kan ersättningen komma att nedsättas eller, vid allvarlig försummelse, helt falla bort.

8. Ersättningsbestämmelser

Ersättning lämnas för självrisk, dock maximalt 3.000 kr och eventuell avskrivning, dock maximalt 500.000 kr som dragits av vid en ersättningsbar maskinskada på den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande, se punkt 4.

Understiger kostnaden för reparation självrisken på villaförsäkringen eller motsvarande på det försäkrade objektet, ersätter försäkringen denna skadekostnad, dock högst med 3.000 kr.

För bostadsrättsförening eller bostadsrättsinnehavare omfattas skadan även om inte ersättning har lämnats från hemförsäkring eller motsvarande.

9. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Särskild självrisk vid skada då Bostadsrättsförening eller bostadsrättsinnehavare ej erhåller ersättning från hem eller motsvarande försäkring gäller denna försäkringen med en självrisk om 4 000 kr.

10. Åtgärder vid skada

När skada inträffar ska en skadeanmälan göras så snart som möjligt till Arctic Seals AB genom att ringa på telefon: 08-746 05 60 eller skicka en e-post: kundtjanst@arctic.se. Därefter ska skadan anmälas till villaförsäkringsbolaget för skadereglering. Kopia av försäkringsbeviset, kopia på rapport från reparatör och skaderegleringsbeslutet från villaförsäkringen skickas in till Arctic.

Om den försäkrade dröjer med skadeanmälan och detta medför skada för försäkringsbolaget, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till den försäkrade sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Nedsättning sker inte om dröjsmålet varit ringa.

Skadeanmälan skickas till Arctic, Box 2003, 141 02 Huddinge, tel. 08-746 05 60, e-post: kundtjanst@arctic.se. Kontakta därefter ditt villaförsäkringsbolag för skadereglering.

Till skadeanmälan ska följande bifogas:

 • kopia av försäkringsbeviset
 • kopia av skaderegleringsbeslut och utbetalningen från villaförsäkringsbolaget hos vilket försäkringstagaren tecknat villaförsäkring
 • kopia av komplett ifylld reparatörsrapport
 • kopia på reparationsfakturan
 • annan dokumentation som skäligen kan begäras för att reglera skadan.
 • Om villaförsäkringsbolaget gjort avskrivning med 100 % på det försäkrade objektet, ska dessutom följande bifogas anmälan:
 • inköpsfakturan

11. Försäkringens upphörande

Försäkringen kan förlängas årsvis till och med 18:e året för bergvärme- och frånluftvärmepumpar och upp till 16:e året för luftluft- och luftvatten- värmepumpar räknat från och med den installationsdag som angivits i försäkringsbeviset. Försäkringen kan ej förlängas efter utgången av det 18:e respektive 16:e året från och med den installationsdag som angivits i försäkringsbeviset.

Avbryts försäkringen enligt punkt 12 upphör försäkringen att gälla från det datum som där stadgas.

12. Allmänna avtalsbestämmelser

12.1 Premiebetalning

Premien skall betalas inom 30 dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom dessa 30 dagar.

Vid senare betalning äger försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande enligt reglerna i försäkringsavtalslagen (2005:104). Vid förnyad försäkring skall premien betalas inom 30 dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Om premien för förnyad försäkring inte betalas i rätt tid enligt stycket ovan, upphör försäkringen att gälla 14 dagar från uppsägningen.

Om betalning sker inom dessa 14 dagar förnyas försäkringen. Om premien för förnyad försäkring betalas senare än 14 dagar från det att uppsägningen skickades anses detta som en ny försäkring att gälla från och med dagen efter det att premien inkommit till försäkringsgivaren.

12.2 Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

12.3 Preskription

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio (10) år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att man har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

12.4 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen om försäkringstagaren grovt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren eller om det annars finns synnerliga skäl.

12.5 Vägledning

Du kan få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare.

12.6 Tillämplig lag och behörig domstol

För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet ska prövas av svensk domstol. Är den försäkrade inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet omprövas av försäkringsgivaren, genom Protector Försäkring, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, tel.. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel. 08-555 017 00. Den försäkrade har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

13. Personuppgifter

Närmare uppgifter om hur Arctic och Protector Försäkring hanterar dina personuppgifter återfinns i ”Personuppgiftspolicy” som är bilagd i detta brev.

14. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna försäkring är Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA, 516408-7339, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53, Stockholm, Sverige

15. Försäkringsförmedlare

Försäkringen förmedlas och administreras av Arctic Seals AB, 556594-5234, Box 2003 141 02 Huddinge, tfn 08-746 05 60, e-post kundtjanst@arctic.se.

16. Definitioner

Värmepumpsanläggning - NIBE värmepump inklusive original tillbehör, varmvattenberedare, energibrunn och kollektorinstallation i mark, sjö eller brunn. Observera att försäkringen endast omfattar de delar av värmepumpsanläggningen som installerats i samband med inköpet av värmepumpen.

Villaförsäkring- En villaförsäkring som innehåller momentet ”skada på installation” avseende värmepumpsanläggning. Som villaförsäkring räknas även fritidshusförsäkring i denna försäkring.

Försäkrat objekt- Den värmepump denna försäkring omfattar.

Hitta rätt

Hittade du inte svaret på din fråga - NE

Hittade du inte svaret på din fråga?


Hur går ett värmepumpsköp till- NIBE

Hur går ett värmepumpsköp till?

Hitta rätt värmepump på 1 minut - NIBE

Hitta rätt värmepump på 1 minut