”Energifrihet” målet när Bergåse fastigheter mixar fjärrvärme med sol- och bergvärme

Energipionjären och fastighetsägaren Fredrik Bergåse ersatte fjärrvärmen i 56 lägenheter i Helsingborg med 15 hål i marken och tre värmepumpar från NIBE. Resultat? Stora vinster för ekonomi och miljö och en mycket nöjd fastighetsägare som ökar sin satsning på bergvärmepumpar. Nu, i samband med takbytet fem år senare kompletterade han fastigheten med solceller. Grannfastigheten har också uppgraderats med en bergvärmepumpsanläggning med 4 stycken NIBE F1345-60.

bergåse fastigheter

Anledningen till att ersätta fjärrvärme med egen energiproduktion i form av bergvärme var att Fredrik Bergåse ville öka sitt oberoende och minska sin miljöpåverkan. Beslutet fattades 2012 och 2013 var installationen av bergvärmepumparna i drift på Carl Örns gata i Helsingborg. 15 borrhål och tre bergvärmepumpar med total effekt på 180 kW senare hade fastighetsägaren skapat en ”energi-frihet” som förser lägenheterna med värme och varmvatten.

–Jag är nöjd och allt har fungerat väldigt bra, säger Fredrik och fortsätter. Satsningen har mött alla mina krav och både sänkt miljöbelastningen kraftfullt och varit en mycket god affär, idag och för framtiden.

Investeringen blev 2,7 miljoner kronor och inledningsvis hade Fredrik räknat på att bergvärmesystemet skulle återbetala sig på sju år. Men med ändrade fjärrvärmetaxor så har avbetalningstiden justerats till 13 år. Trots detta är satsningen en lysande affär enligt Fredrik Bergåse. 

–Investeringen betalar sig gånger två kan man säga. Först sänker jag mina energikostnader med drygt 400 000 kronor per år och sedan har värdet på min fastighet ökat med ungefär 10 miljoner kronor. Och då har vi inte ens talat om frihetskänslan det ger att vara oberoende i uppvärmning och glädjen att kraftigt minska fastighetens miljöpåverkan.Ett lågenergihus från 1956

Ett lågenergihus från 1956

Genom att sänka inköpet av extern energi, i det här fallet fjärrvärme, med dryga 500 MWh om året, erbjuder Bergåses fastighet från 1956 samma prestanda som ett toppmodernt lågenergihus från 2020. Ett exempel på att man med modern teknik kan ta stora steg framåt inom fastighetsutveckling för en hållbar framtid. Samtidigt med betydande besparingar.

–Ja det är nästan en affärsidé i sig att köpa gamla fastigheter och utrusta dem med moderna tekniska lösningar som bergvärme. Kalkyl och verklighet lockar rejält, säger Fredrik Bergåse halvt på skämt och halvt på allvar.

Teknisk och ekonomisk utvärdering 2015-2016

Men nu stannar inte berättelsen bara med Fredrik Bergåses version. Projektet kom att bli särdeles välbevakat under 2015-2016 efter att Öresundskraft kommit med förslaget att göra en teknisk och ekonomisk studie av satsningen. Ett projekt skapades till vilket NIBE, Energiföretagen Sverige, Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen samt Profu knöts. Undersökningen startades i maj 2015 och pågick ett år.

–En ambitiös undersökning genomfördes och den visar tydligt på vilken effekt och nytta bergvärme kan erbjuda fastighetsägare likt Bergåse. Inköpen av energi minskade kraftigt, från 720 MWh per år till 202 MWh och fastighetsägaren kunde skapa den självständighet som han efterfrågade, berättar Fredrik Snygg, regionansvarig på NIBE.

Den omfattande studien gav nya lärdomar till samtliga parter för framtida projekt. En viktig lärdom var hur olika prismodeller på el och fjärrvärme påverkar varandra och hur detta styr hur system bäst bör projekteras.
värmepumpar

–Som det ser ut i Helsingborg idag så får värmepumpar oslagbar ekonomi under vinterhalvåret, men när vi kommer till sommarmånaderna vinner fjärrvärmen eftersom priserna sänkts kraftigt just under denna period. Skulle man projekterat Carl Örnsgatan idag så hade man tagit bort en värmepump och fem borrhål. Likaså skulle fjärrvärmen producerat allt varmvatten vilket ger betydande kostnadsbesparingar i entreprenaden. Detta så att återbetalningstiden kommer ner till de tidigare kalkylerade sju åren. Det är viktigt med samverkan av olika energislag samt att man bygger system som kan kompletteras om förutsättningarna ändras, säger Fredrik Snygg på NIBE.

Hybridlösningar är framtiden

På NIBE bygger man för en framtid med samverkande energisystem. Hybridlösningar där flera energislag samspelar ger bästa möjliga kostnadseffektivitet oavsett årstider, förutsättningar och behov. För att nå upp till nya miljömål, i såväl gamla som nya fastigheter, behövs hybridtänket.

–Vi tror starkt på att skapa hybridlösningar där energislag samverkar för bästa totalresultat, säger Fredrik Snygg på NIBE. Det är teknik som kan lösa energi- och miljömål, inte sätten som fastigheter byggs på. Husen är redan så bra så de stora energivinsterna finns i teknik som för varje år tar nya stormsteg framåt. Att addera solceller är en viktig del i hybridlösningar. I den bästa av värdar har vi solceller på taket, effektiv FTX-ventilation på vinden, värmepumpar och fjärrvärme i källaren samt ett energilager i berggrunden för både kyla och värme.

Inköpet av energi för värme och varmvatten minskade från 720 MWh per år till 202 MWh. Ja det är nästan en affärsidé i sig att köpa gamla fastigheter och utrusta dem med modern bergvärme teknik. 

Fortsatt satsning på bergvärme och sol

För Fredrik Bergåse var satsningen på fastigheten i Helsingborg bara ett startskott. Hösten 2019 och våren 2020 gjordes ett takbyte och då installerades samtidigt flera stora solcellsanläggningar. Men det slutade inte med det.

–Eftersom resultatet blev så bra tog vi, med några små justeringar samma koncept med sol och bergvärme och satte in i grannfastigheten, berättar Fredrik Bergåse. Anläggningen projekterades efter dagens energiprismodell med en värmepump mindre och färre borrhål men med möjligheten att komplettera om förutsättningarna ändras eftersom vi värnar vårt energioberoende. 

Soliga dagar är fastigheterna nu helt självförsörjande på el tack vare solcellerna.

–Det är nästan beroendeframkallande att följa värmepumparna och solcellerna i NIBE Uplinks app som jag har både i datorn och mobilen, säger Fredrik Bergåse. Sol är både kul, spännande och framtiden.

Han märker tydligt att det här med sol och bergvärme är något som hyresgästerna uppskattar och som gör lägenheterna mer attraktiva. Även laddstolpar för bilar är på gång och ett tydligt led i omställningen.

–Det viktiga för mig är att fastigheten är modern och klimatsmart, det kanske gör att hyresgästerna väljer att bo kvar och det kan även locka nya hyresgäster. Nu tittar vi vidare på våra fastigheter och på hur vi går vidare i vår energijakt, avslutar Fredrik Bergåse.

nibeFredrik Bergåse, 

BERGÅSE FASTIGHETER

FASTIGHET KÄRVEN

4 000 ㎡ boyta

Energibesparning steg 1:

- Från fjärrvärme inköpt energi: 720 MWh

- Till bergvärme inköpt energi: 202 MWh varav fjärvärme 12 MWh/år

BESPARING: 518 MWh/år

Energibesparing Steg 2

Beräknad produktion med solenergi 110 MWh/år

FASTIGHET VÄDERMÖLLAN

5 000㎡ boyta

År 1 bergvärme och solpaneler:

- Från fjärrvärme inköpt energi 1 100 MWh/år

- Uppskattad inköpt energi efter installation av bergvärmepumpar 450 MWh/år varav fjärrvärme 180 MWh/år

- Uppskattad energibesparing 650 Mwh exkl. solenergi

- Beräknad produktion av solenergi 70 MWh/år