Värmeväxlare

Anordning som överför värmeenergi från ett medium till ett annat utan att medierna blandas.