Kondensor

Värmeväxlare där det heta gasformiga köldmediet kondenserar genom att gasen kyls ned och blir till vätska och då avges värmeenergi till husets värme- och varmvattensystem.