Förångare

Värmeväxlare där köldmedievätskan förångas genom att uppta värmeenergi från luften/köldbärarvätskan.