Start Om NIBE Bærekraftige løsninger
Naturbilde som illustrerer NIBEs arbeid med bærekraftige energiløsninger.

Bærekraftige løsninger siden 1952

NIBEs arbeid med bærekraftige energiløsninger. Illustrasjon av en grønn jordklode

Vi jobber daglig med å gjøre verden bedre

Helt siden starten i 1952 har vi jobbet engasjert og målrettet med å utvikle nye metoder for bedre energieffektivitet. NIBE spiller derfor en viktig rolle i den globale omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Det er vi stolte av.

Men vi vet også at spørsmålet om bærekraft er svært komplekst, og hvor viktig det er å opptre ansvarlig som selskap, både når det gjelder våre egne medarbeidere og leverandører, produktenes klimapåvirkning gjennom hele livssyklusen og samfunnet rundt oss. Dette er en oppgave vi tar veldig seriøst.

NIBEs arbeid med bærekraftige energiløsninger.Familie i skogen

Klimaendringer er vår tids største utfordring

I NIBE jobber vi aktivt for å skape produkter og systemer som er tilpasset moderne krav til bærekraftige energiløsninger. Målet er å øke energieffektiviteten og andelen fornybar energi, og på den måten skape en langsiktig verdi for kundene våre og klimaet.

Vårt eget arbeid for bærekraft skjer på fire områder:

Bedriftsansvar

Vi jobber med bedriftsansvar gjennom hele verdikjeden, og etikk er en viktig del av virksomheten vår. Du som er kunde skal kunne stole på oss.

Miljøansvar

Vi ser på vårt miljøansvar som en viktig del av hele vår verdiskapningskjede som starter hos våre leverandører og slutter hos deg som kunde, og streber etter å redusere produktenes miljø- og klimapåvirkning gjennom hele livssyklusen.

Medarbeideransvar

Det avgjørende for å nå målene våre i dag og i fremtiden er å kunne beholde og tiltrekke seg nye, kompetente og engasjerte medarbeidere.

Samfunnsansvar

Som en del av samfunnet må vi opptre ansvarlig som selskap. Vi samarbeider lokalt og globalt med skoler, læresteder og organisasjoner for å bidra til økt kunnskap og redusert fattigdom.

NIBE støtter Agenda 2030

Siden 2014 har NIBE forpliktet seg til å følge de 10 prinsippene innen UNGC (United Nation Global Compact). UNGC er et frivillig initiativ basert på forpliktelsene til å implementere bærekraftsprinsipper og aktivt inngå et partnerskap for å støtte FNs langsiktige mål.

I september 2015 vedtok medlemslandene i FN globale mål for bærekraftig utvikling (SDG, Sustainable Development Goals). De 17 ulike bærekraftsmålene er veiledende for alles forpliktelse til å etablere en klar plan og iverksette nødvendige tiltak innen 2030, for å skape en langsiktig bærekraftig utvikling, avskaffe ekstrem fattigdom, løse klimakrisen og redusere ulikheter og urettferdigheter i verden.

Vi har først og fremst valgt å jobbe med 6 av de 17 globale målene i Agenda 2030.

Vår forpliktelse i Agenda 2030

  • Øke andelen produkter basert på fornybar energi og imøtekomme markedets behov for energieffektive og rene energiløsninger.
  • Fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø, beskytte arbeidstakernes rettigheter og sikre gode arbeidsvilkår både i sine egne virksomheter og i leverandørleddet samt verne om sysselsetting og vekst.
  • Gjøre produksjonen mer bærekraftig ved å bruke ressurser effektivt, bruke rene og miljøvennlige teknologier og sette av midler til forskning og utvikling.
  • Levere ressurseffektive og klimatilpassede komponenter, produkter og løsninger som bidrar til bærekraftige byer og sikker infrastruktur.
  • Bruke bærekraftige metoder for håndtering av kjemikalier og reduksjon av utslipp til luft, vann og jord. Spare ressurser, minimere avfall, gjenvinne og gjenbruke mer. Rapportere bærekraftsinformasjon transparent i vår rapporteringssyklus.
  • Respektere og håndheve nasjonal og grenseoverskridende lovgivning, samt aktivt jobbe mot korrupsjon i alle former. Skape systemer for internkontroll av etterlevelse av lov og etterlevelse av etiske forretningsprinsipper. 

Andra bærekraftsmål vi streber etter

I tillegg til de globale målene har NIBE mål for ansvarlig virksomhet, og jobber systematisk med å gjennomføre bedriftsgjennomganger innen ulike deler av verdikjeden, for eksempel underleverandører. Fabrikkene våre jobber langsiktig med å erstatte fossile energikilder med fornybare. Vi har ledelsessystemer innen ulike deler, først og fremst innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, der vi også sertifiserer oss innen flere av våre virksomheter. Arbeidsmiljø er viktig, og vi jobber kontinuerlig for å redusere risikoen for arbeidsskader.

Hjelp oss å bygge en bærekraftig fremtid

En stor del av karbondioksidet i atmosfæren kommer fra fossile energikilder til varme- og varmtvannsanlegg. Olje, kull og gass må erstattes av fornybare energikilder som reduserer de varige skadene på naturen vår.

NIBE hållbarbet

Med 70 års produksjon av klimaløsninger inviterer vi deg til å delta i byggingen av en mer bærekraftig fremtid. Vi verdsetter vår nordiske arv. Ved å høste naturens fornybare energi og kombinere den med ny, smart teknologi, kan vi tilby effektive løsninger som gagner alle..

Start med en varmepumpe fra NIBE

Når du bytter fra fossilt brensel til fornybar energi, vil du oppleve mange fordeler. Du får en mer bærekraftig oppvarmingsløsning som hjelper deg med å redusere klimaavtrykket. Dessuten kan du velge en mer energieffektiv løsning som kan redusere energiforbruket og energikostnadene dine. Du gjør både deg og miljøet en tjeneste.NIBE värmepump som anpassar sig efter vädret

Med en varmepumpe fra NIBE kan du bruke fornybar energi fra omgivelsene for å skape et behagelig inneklima. Varmepumpen begynner umiddelbart å levere miljørabatt i form av redusert energiforbruk og reduserte utslipp.

Den nødvendige mengden strøm er relativt lav, ettersom strøm ikke er den viktigste energikilden for varmepumpen. Strøm er bare nødvendig for å drive varmepumpen som bruker den fornybare energien, slik at du kan spare opptil 75 % av den innkjøpte energien for varme og varmtvann. Med stadig stigende energipriser vil du mest sannsynligvis være fornøyd med beslutningen din. Du kan faktisk begynne å nyte besparelser allerede fra første måned.

Les mer om produktene våre »

Bregner. NIBEs arbeid med børekraftige energiløsninger

228 000 tonn mindre CO2-utslipp i 2019

Dersom de reduserte utslippene beregnes ut fra den typen varmesystem NIBE Groups varmepumper erstattet i 2019 i EU, blir besparelsen 228 000 tonn karbondioksid bare i løpet av det året. Det er omtrent like mye som utslippene fra alle busser, mopeder og motorsykler i hele Sverige eller 100 000 flyreiser, tur-retur per person til Thailand.

NIBE Group - et globalt konsern med selskaper og tilstedeværelse i hele verden


NIBE har miljøvennlige og energieffektive løsninger for innendørs komfort i alle typer eiendommer, samt komponenter og løsninger for intelligent oppvarming og styring innen industri og infrastruktur

Les mer på NIBE.com »