NIBE стории

Тука може да прочитате за некои од нашите проекти

HEXHAM И NORTHERN MART, Hexham

Топлинска пумпа со извор на земја, инсталирана во HEXHAM И NORTHERN MART, Hexham

THE SKYE WINDOW HOUSE, INNER HEBRIDES

Топлинска пумпа со извор на земја, инсталирана во THE SKYE WINDOW HOUSE, INNER HEBRIDES

пролетна ливадска фарма

пролетна ливадска фарма