Warranty Terms and Conditions

7 Годишна гаранција - Услови и политики

Warranty Terms and Conditions

Дознај повеќе

  • Топлотните пумпи на NIBE имаат гаранција за деловите и работна рака од 24 месеци од датумот на инсталација или 33 месеци од датумот на производство (кое и да е пократко).
  • Кога овој услов не е исполнет, за сите резервни делови или компоненти што се наплаќаат и се издадени во важечкиот гарантен период, сè уште може да се користи 12-месечна гаранција, која важи од датумот на издавање од страна на производителот.
  • NIBE Energy Systems Limited не сносат одговорност за непочитување на упатството за употреба на уредот или упатството за инсталација, штета предизвикана од погрешно користење, занемарување, неисправна инсталација, случајно оштетување или за каква било употреба кога апаратот е користен за други цели освен за онаа за која е дизајниран.
  • NIBE VIP Installers може да им понудат на своите потрошувачи целосна 7 годишна гаранција за делови и работна рака*
  • Гаранцијата на NIBE се заоснова на единица што е инсталирана и нарачана од акредитиран дистрибутер на NIBE, која се сервисира секоја година и за која се пополнети документи за следење на перформансите.
  • Оваа гаранција е важечка само за уредите кои се купени и користени во копнениот дел на Велика Британија.
  • Оваа 7-годишна гаранција се однесува на инсталација регистрирана од 1 мај 2014 година.
  • *Продолжената гаранција важи за сите делови и работна рака за NIBE F2040 системите на топлотни пумпи воздух-вода, NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345 и F1355 топлотни пумпи вода-вода и земја-вода. Истите мора да бидат нарачани од NIBE VIP дистрибутер (подложно на годишно сервисирање и пополнување на документи за квалитет).

_