ШТО Е ТОПЛОТНА ПУМПА?

Топлотната пумпа е обновлива технологија која ја користи енергијата од земјата, водата или воздухот, за обезбедување на енергетски и трошковно ефикасно греење, ладење и топла вода во индивидуални и колективни, комерцијални и резиденцијални објекти.