Start Wiedza Dotacje Agroenergia
Rodzina przy obiedzie.

Program Agroenergia

PROGRAM AGROENERGIA - DOTACJE OZE DLA ROLNIKÓW

CEL PROGRAMU

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

O PROGRAMIE

„Agroenergia” to nowy priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany do rolników. Program polega na wsparciu finansowym inwestycji tworzących nowe źródło ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięć zakładających zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Wszystkie szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW TUTAJ.

NA CO PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA?

W ramach programu możliwe jest realizowanie takich inwestycji jak:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy,
 • zakup i montaż instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy,
 • zakup i montaż pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy,

UWAGA! Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego rekomendującego wnioskowany zakres przedsięwzięcia.

 • zakup i montaż instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła sprzężonych w jeden układ służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy,

UWAGA! Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego rekomendującego zastosowanie pompy ciepła. Dofinansowaniu podlegają także instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW.

 • zakup i montaż magazynów energii dla w/w instalacji.

UWAGA! Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięcia określonego w w/w punktach.

Finansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy instalacji już istniejących!

W przypadku instalacji nowego źródła ciepła znakomitym wyborem będą gruntowe lub powietrzne pompy ciepła firmy NIBE, które spełniają wszystkie warunki otrzymania dofinansowania. W przypadku nowych źródeł energii elektrycznej idealną decyzją będzie zakup kompletnych systemów fotowoltaicznych NIBE PV. Zestawy fotowoltaiczne NIBE PV, zawierają moduł komunikacyjny EME 20 który umożliwia komunikację z gruntową oraz powietrzną pompą ciepła NIBE, a także zwiększa wydajność jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze większe oszczędności i niemal zerowe rachunki za energię, a cały system NIBE można zdalnie monitorować przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink. Panele słoneczne mogą być montowane na rożnych rodzajach powierzchni dachów dzięki specjalnie dedykowanym do tego uchwytom.

DLA KOGO?

Z programu może skorzystać:

 • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
 • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolnicza lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze, przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

KIEDY?

Program realizowany będzie w latach 2019-2027, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do roku 31.12.2025,
 • środki wydatkowane będą do roku 2027.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania oraz rozpatrywanie wniosków określane są odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie do naboru, które publikowane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

ILE?

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię.

DOFINANSOWANIE
MOC INSTALACJI [kW]PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCHNIE WIĘCEJ NIŻ [zł]
10<kW≤30do 20%15 000
10<kW≤50 do 13%25 000

W przypadku przedsięwzięć dotyczących instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła sprzężonych w jeden układ, dofinansowanie określane jest na podstawie mocy zainstalowanej obu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

W przypadku towarzyszących magazynów energii możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym kosz kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Aktualne warunki dofinansowania dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

z dopiskiem „Agroenergia”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Lp.WYMAGANA DOKUMENTACJAPOBIERZ
1.Program priorytetowy Agroenergia»Pobierz«
2.Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Agroenergia»Pobierz«
3.Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Agroenergia»Pobierz«
4.Ogłoszenie o naborze do programu priorytetowego Agroenergia»Pobierz«
5.Tabele finansowe»Pobierz«
6.Instrukcja sporządzania studium wykonalności»Pobierz«

Więcej informacji:

Dział Odnawialnych Źródeł Energii NIBE-Biawar Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok

tel.: +48 85 662 84 82

pompyciepla@biawar.com.pl

lub

Koordynator programu NFOŚiGW: Stefan Dunin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

tel.: +48 22 45 90 970

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ