Słońce przedziera się przez igły.

Program Czyste Powietrze

RZĄDOWY PROGRAM DOTACJI CZYSTE POWIETRZE 3.0

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery. Oferuje on dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych towarzyszących całemu procesowi.

Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o rocznym dochodzie Wnioskodawcy nieprzekraczającym 135 000 zł. Osoby takie są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania i mogą składać wniosek o dotację, bądź dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego na cele termomodernizacji budynku.

Drugą grupą Beneficjentów - uprawnioną do podwyższonego poziomu dofinansowania są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o wysokości miesięcznego dochodu na osobę nieprzekraczającego 1 894,00 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 651,00 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Osoby z tej grupy mogą składać wniosek o dotację, bądź dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, a także istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów.

Trzecią grupą Beneficjentów - uprawnioną do najwyższego poziomu dofinansowania - są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o wysokości miesięcznego dochodu na osobę nieprzekraczającego 1 090,00 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 1 526,00 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W tym przypadku możliwe jest złożenie wniosku o dotację, zaś w kolejnej fazie planowane jest również uruchomienie pożyczek dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów.

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym zobowiązania (umowy z Beneficjentami) będą podejmowane do dnia 31.12.2027r. Wydawanie środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą miały miejsce do dnia 30.09.2029r.

Nabór do pierwszej części programu „Czyste Powietrze” upoważniającej do skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania ruszył 15 maja 2020r. Dnia 25.01.2022r. został wprowadzony nabór wniosków w ramach najwyższego poziomu dofinansowania. Aby ubiegać się o wyższą kwotę dotacji (nawet do 135 tys. zł) będzie musiał przedstawić zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego lub zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do zasiłku.

Czyste Powietrze umożliwia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

UWAGA! Dnia 25.01.2022r. został wprowadzony nabór wniosków w ramach najwyższego poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o wyższą kwotę dotacji (nawet do 69 tys. zł) będzie musiał przedstawić zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego lub zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do zasiłku.


ILE?

Dofinansowaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” podlegają koszty: urządzeń, materiałów oraz usług związanych z termomodernizacją budynku. Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów w zależności od grupy do której zalicza się Beneficjent i od rodzaju wybranego rozwiązania termomodernizacyjnego. W Tabeli nr 1 przedstawione zostały rodzaje przedsięwzięć, ich zakres oraz maksymalna kwota ich dotacji dla grupy Beneficjentów uprawnionej do podstawowego poziomu dofinansowania, w Tabeli 2 uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś w Tabeli 3 do najwyższego poziomu dofinansowania. Podane maksymalne kwoty dotacji opisane w poniższej tabeli nie podlegają sumowaniu oraz są ustalone jedynie dla istniejącego budynku/ lokalu mieszkalnego. Tabela nr 2 przedstawia wybrane koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Beneficjentów, którzy uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie roczne do 135 000 zł), dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie miesięczne nieprzekraczające 1 894 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 651 zł w gospodarstwach jednoosobowych), oraz Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie miesięczne nieprzekraczające 1 090 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 1 526 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”:

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania przy przedsięwzięciach nieobejmujących wymiany źródła ciepła mogą liczyć na wsparcie: do kwoty 13 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt 1 200 zł) oraz do 33 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt 1 200 zł). Jeżeli inwestycja obejmuje demontaż nie efektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż efektywnego źródła ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 35 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł), oraz do 60 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł). W przypadku kiedy do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 41 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł) oraz do 66 tys. zł kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł).

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania przy przedsięwzięciach nieobejmujących wymiany źródła ciepła mogą liczyć na wsparcie: do kwoty 25 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt 1 200 zł) oraz do 48 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt 1 200 zł). Jeżeli inwestycja obejmuje demontaż nie efektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż efektywnego źródła ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 50 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł), oraz do 90 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł). W przypadku kiedy do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 59 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł) oraz do 99 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł).

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania przy przedsięwzięciach nieobejmujących wymiany źródła ciepła mogą liczyć na wsparcie: do kwoty 40 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt 1 200 zł) oraz do 70 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt 1 200 zł). Jeżeli inwestycja obejmuje demontaż nie efektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż efektywnego źródła ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 70 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł), oraz do 120 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł). W przypadku kiedy do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 79 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł) oraz do 135 tys. zł z kompleksową termomodernizacją (dodatkowo audyt energetyczny 1 200zł).

KALKULATOR DOTACJI


Skorzystaj z przygotowanego przez NFOŚiGW specjalnego kalkulatora dotacji, który ułatwia wyliczenie kwoty przysługującego dofinansowania w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do wsparcia finansowego.


Kalkulator dostępny >> TUTAJ <<

Audyt energetyczny

Refundowany w 100% do kwoty 1200 zł. Wciąż można realizować inwestycje bez audytu, jednak dla uzyskania wyższej dotacji na kompleksową termomodernizację audyt jest wymagany.


Wymóg dla otrzymania wyższej dotacji na kompleksową termomodernizację w nowej wersji programu!!!

Energia użytkowa po modernizacji nie może być wyższa niż 80 kWh/m2/rok lub inwestycja redukuje zużycie energii o 40%.


Sposób rozliczenia dotacji

W „Czyste Powietrze 2.0” VAT był kosztem kwalifikowanym, dotacje obliczane były z kwot brutto natomiast w „Czyste Powietrze 3.0” VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, dotacje obliczane są z kwot netto.


WSZYSTKIE PRODUKTY MARKI NIBE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

--------

WSZYSTKIE* POMPY CIEPŁA NIBE POSIADAJĄ PODWYŻSZONĄ KLASĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A++ 

(DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)

*z wyjątkiem wentylacyjnych pomp ciepła F370 i F470

Wybierz źródło ciepła z dotacją:

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA NIBE

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

SYSTEMY FOTOWOLTALICZNE

SYSTEMY FOTOWOLTALICZNE

REKUPERATORY

REKUPERATORY

KOTŁY PELETOWE PELLUX

KOTŁY PELETOWE PELLUX

WYMAGANA DOKUMENTACJA 

(do NOWEJ WERSJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE obowiązującej od 03.01.2023r.)

Czyste Powietrze – program priorytetowy »Pobierz«

Załącznik nr 1 do programu – łącznie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową »Pobierz«

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania »Pobierz«

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania »Pobierz«

Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania »Pobierz«

Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą podlegające dofinasowaniu w formie dotacji z prefinansowaniem »Pobierz«


Pozostałe dokumenty wdrożeniowe są dostępne TUTAJ

Więcej informacji:

e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl

tel.: 85 662 84 82

lub w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ