Start Wiedza Dotacje Moje Ciepło
Mama z dzieckiem w salonie.

Program Moje Ciepło

PROGRAM MOJE CIEPŁO

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowania odnawialnych źródeł energii.

DLA KOGO?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

albo

  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

ILE?

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 tys. zł w przypadku powietrznych pomp ciepła oraz 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

NA CO?

Program przewiduje współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem, koszt transportu;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem, koszt transportu;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, koszt transportu;
  • dokumentacja (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych):

  1. Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sporządzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr charakterystyki energetycznej budynków (o ile wymagane). Uwaga! Świadectwo należy sporządzić, w przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym
  2. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej niezbędnej dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła

WSZYSTKIE POWIETRZNE I GRUNTOWE POMPY CIEPŁA MARKI NIBE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMU "MOJE CIEPŁO"


Wybierz źródło ciepła z dotacją:

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA NIBE

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

WENTYLACYJNE POMPY CIEPŁA

WENTYLACYJNE POMPY CIEPŁA
(DOT. F730, F750)

KIEDY?

Program realizowany będzie w latach 2022-2027, przy czym:

zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2026 r.,

środki wydatkowane będą do 31.12.2027 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków. Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

  • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku;
  • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Dodatkowo zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe), a także spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zamontowana będzie pompa ciepła, nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe.

Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Faktura musi być wystawiona na wnioskodawcę i musi zawierać rodzaj, typ i parametry pompy ciepła spełniające wymagania programu (tj. współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym ≤35C i klasa efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55°C). W przypadku braku ww. informacji na dokumentach księgowych konieczne jest załączenie stosownego oświadczenia.

W przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym do wniosku należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2021 poz. 497)

Karty produktów oraz etykiety energetyczne pomp ciepła można pobrać ze strony nibe.pl oraz Listy ZUM:


POWIETRZNE POMPY CIEPŁA » Przejdź do listy ZUM «


GRUNTOWE POMPY CIEPŁA » Przejdź do listy ZUM «


Wszystkie pompy ciepła NIBE zawarte na liście ZUM w kategorii pomp ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, spełniają wymagania programu pod względem klasy efektywności energetycznej minimum A++.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:
1.Program priorytetowy MOJE CIEPŁO»Pobierz«
2.Regulamin naboru wniosków Programu MOJE CIEPŁO»Pobierz«

Więcej informacji:


Dział Odnawialnych Źródeł Energii, NIBE-Biawar Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok

tel.: +48 85 662 84 84

pompyciepla@biawar.com.pl

lub

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Koordynator programu: Rafał Kułak nr tel. 22 45 95 934 lub mojecieplo@nfosigw.gov.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ