Start Wiedza Dotacje Ciepłe Mieszkanie
Rodzina jedząca wspólnie obiad.

Program Ciepłe Mieszkanie

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

CEL PROGRAMU

Program ma na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. "kopciuchów") na pompę ciepła powietrze/woda, pompę ciepła powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Celem jest poprawa efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Dodatkowo będzie możliwość wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi, wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

DLA KOGO?

Program przeznaczony jest da osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego ogrzewania i korzystają z prywatnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Dystrybutorem środków będą poszczególne gminy.

ILE?

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Osoby biorące udział w programie, które mieszkają na terenie gmin znajdujących się na liście z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, mogą wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie.

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

• Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

• Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

• 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

• 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

• Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

• Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

• 1260 w gospodarstwie jednoosobowym

• Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

• Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

• Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.


JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z NFOŚIGW?

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym, w podziale na 2 nabory:

  • pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r.
  • drugi nabór przeprowadzony zostanie do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie", można znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie-Program Czyste Powietrze. Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl.

Więcej informacji:

Dział Odnawialnych Źródeł Energii, NIBE-Biawar Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok

tel.: +48 85 662 84 84

pompyciepla@biawar.com.pl

lub

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl

Zoom image

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ