Start Wiedza Dotacje Ciepłe Mieszkanie
Kwitnące drzewo

Program Ciepłe Mieszkanie

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

cel programu

Program ma na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. "kopciuchów") na pompę ciepła powietrze/woda, pompę ciepła powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Celem jest poprawa efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Dodatkowo będzie możliwość wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi, wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

DLA KOGO?

Program przeznaczony jest da osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego ogrzewania i korzystają z prywatnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Dystrybutorem środków będą poszczególne gminy.

ILE?

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Osoby biorące udział w programie, które mieszkają na terenie gmin znajdujących się na liście z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, mogą wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie.

POZIOM I - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu "Ciepłe Mieszkanie" może zostac każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
  • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

POZIOM II - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
  • do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

POZIOM III - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jets ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
  • do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

UWAGA! We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

jak otrzymać dofinansowanie z nfośigw?

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym, w podziale na 2 nabory:

  • pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r.
  • drugi nabór przeprowadzony zostanie do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie", można znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie-Program Czyste Powietrze. Ewentualne odatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl.

Więcej informacji:

Dział Odnawialnych Źródeł Energii

NIBE-Biawar Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 57

15-703 Białystok

tel: +48 85 662 84 84

pompyciepla@biawar.com.pl

lub

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE