Powietrzna pompa ciepła NIBE w pieknym, letnim ogrodzie.

Program Mój Prąd

Program priorytetowy "MÓJ PRĄD 4.0" na lata 2021-2023

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

DLA KOGO?

Program przeznaczony jest dla:

1. Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022r.) oraz dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie upustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

2. Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

NA CO PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA?

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd 4.0” można przeznaczyć na przedsięwzięcia polegające na:

- zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,

- zakupie i montażu magazynów ciepła,

- zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,

- zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła. Pod pojęciem:

 • HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku – optymalizacja działania wszelkich potrzeb energetycznych w budynku
 • EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodnicznymi, według ustalonych priorytetów, a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci energetycznej.

Dzięki swej szerokiej i kompleksowej ofercie firma NIBE spełnia wszystkie wymagania jakie wyszczególnione są w programie, a zakup systemów fotowoltaicznych NIBE PV będzie doskonałym wyborem. Dzięki zastosowaniu pakietu paneli fotowoltaicznych składających się z 10-30 paneli można uzyskać zestawy od 3,2 do 9,6 kW. Zestawy fotowoltaiczne NIBE PV, zawierają moduł komunikacyjny EME 20 który umożliwia komunikację z gruntową oraz powietrzną pompą ciepła NIBE, a także zwiększa wydajność jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze większe oszczędności i niemal zerowe rachunki za energię, a cały system NIBE można zdalnie monitorować przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink.

KIEDY?

Program „Mój prąd 4.0” realizowany będzie w latach 2021-2023, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023r.

- środki wydatkowane będą do 31.12.2023r.

Czwarty nabór rozpoczął się 15.04.2022r.

BUDŻET:

Budżet programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 855 tys. zł.

ILE?

Dla Wnioskodawców wskazanych w pkt. 1 rozdziału „Dla kogo?” wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów wskazanych w pkt. 3 ppkt a. i c.) nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
 2. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt. 3 ppkt. a. i c., nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
 3. Dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
 4. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie,
 5. magazynowania energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie,
 6. systemu zarządzania energią HEMS/EMS - nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt. a. i/lub b.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dla Wnioskodawców wskazanych w pkt. 2 rozdziału „Dla kogo?” wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element w pkt. 2 ppkt. a. i c., nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
 2. Dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
 3. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie,
 4. magazynowania energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) - nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie,
 5. systemu zarządzania energią HEMS/EMS - nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a. i/lub b.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Koszty kwalifikowane są od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia - poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego),

- zakończenie przedsięwzięcia - przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r.

Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym:

- za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie - dokonano zapłaty w całości,

- wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione,

- dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Nie należy wysyłać wniosków w formie papierowej do NFOŚiGW, ponieważ będą odrzucane. Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Instrukcja składania wniosków dostępna jest na stronie: Złóż wniosek - Mój Prąd (mojprad.gov.pl)

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1.

Program priorytetowy "Mój Prąd"

»Pobierz« Pdf, 667.6 kB.

2.

Regulamin Programu "Mój Prąd"

»Pobierz« Pdf, 1.3 MB.

3.

Zaświadczenie potwierdzające Net-billing do Programu "Mój Prąd"

»Pobierz« Pdf, 429.8 kB.

4.

Wzór zaświadczenia OSD

»Pobierz« Pdf, 325.5 kB.

5.

Oświadczenie o dokonaniu zapłaty

»Pobierz« Pdf, 243.1 kB.

6.

Protokół odbioru prac

»Pobierz« Pdf, 628.8 kB.

Więcej informacji:

Dział Odnawialnych Źródeł Energii

NIBE-Biawar Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 57

15-703 Białystok

tel: +48 85 662 84 82

pompyciepla@biawar.com.pl

lub

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Tel.: +48 22 45 90 800

mojprad@nfosigw.gov.pl

Więcej szczegółowych informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/