Start Wiedza Dotacje Mój Prąd
Powietrzna pompa ciepła NIBE w pieknym, letnim ogrodzie.

Program Mój Prąd

Program Priorytetowy „MÓJ PRĄD 5.0” na lata 2021-2023

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

DLA KOGO?

Program przeznaczony jest dla:

1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:
a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

WYSOKOŚC DOFINANSOWANIA:

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:

 a) Magazyn ciepła (np. bufor c.o., zasobnik c.w.u.) lub urządzenie grzewcze (pompa ciepła):

 1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;

 2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

 3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

 4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

 5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł;

 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł;

 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł.

KIEDY?

Program „Mój prąd 5.0” realizowany będzie w latach 2021-2023, przy czym:

- zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023r,

- środki wydatkowane będą do 31.12.2023r,

- nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

BUDŻET:

Budżet programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 955 tys. zł.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP. Instrukcja składania wniosków dostępna jest na stronie:

Złóż wniosek - Mój Prąd (mojprad.gov.pl)

Program i regulamin programu

Program Priorytetowy MP5   »Pobierz«

Regulamin naboru wniosków MP4+   »Pobierz«

Wzory wymaganych dokumentów 

Wzór zaświadczenia OSD   »Pobierz«

Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności   »Pobierz«

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku   »Pobierz«

Zaświadczenie Net-billing   »Pobierz«

Protokół odbioru prac od wykonawcy   »Pobierz«

Wzór oświadczenia wnioskodawcy/pełnomocnika o zgłoszeniu ME   »Pobierz«

Więcej informacji:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Tel.: +48 22 45 90 800

mojprad@nfosigw.gov.pl

lub

Dział Odnawialnych Źródeł Energii NIBE-Biawar Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok

tel: +48 85 662 84 82

pompyciepla@biawar.com.pl

Więcej szczegółowych informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW:

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ