Start Výber tepelného čerpadla Typy tepelných čerpadiel
Typy tepelných čerpadiel

Typy tepelných čerpadiel

Vyberte si tepelné čerpadlo, ktoré najviac zodpovedá vašim energetickým potrebám

Teplo čerpané z prírody

Princíp fungovania tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Zem, voda i vzduch obsahujú veľké množstvo tepla o nízkej teplotnej hladine. Tepelné čerpadlo odoberá toto teplo a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu, ktorú už možno využiť na vykurovanie i ohrev vody. Ide o podobný princíp, ktorý využíva chladnička, ktorá odoberá teplo z uskladnených potravín a odovzdáva ho na zadnej strane do miestnosti.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelná čerpadlá vzduch/voda využívajú tepelnú energiu, ktorá je obsiahnutá v okolitom vzduchu.

Tieto tepelné čerpadlá sú určené na umiestnenie vonku a možno ich pripojiť na existujúci vykurovací systém s radiátormi. Tak získame kompletný vykurovací systém s vynikajúcimi vlastnosťami. K prenosu tepelnej energie zo vzduchu do chladiva dochádza vo výparníku. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Vo výparníku prijme chladivo energiu zo vzduchu a prejde do plynného stavu. Vzniknutý plyn je vedený do kompresora, kde je stlačený, a tak sa ďalej zvýši jeho teplota. Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátora, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu. Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventilu, kde sa ďalej zníži jeho tlak a teplota.

Tým chladivo pri svojom obehu dokončilo jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníka, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.


Výhody
+ nižšia náročnosť inštalácie
+ vhodné do českých klimatických podmienok
+ úsporná a ľahká prevádzka

Nevýhody
- nutnosť umiestnenia vonkajšej jednotky

Tepelné čerpadlá zem-voda

Tepelné čerpadlá zem-voda

Tepelné čerpadlá, ktoré využívajú ako zdroj tepla energiu obsiahnutú v zemi alebo v spodnej vode.

Vo výparníku (výmenníku tepla) dochádza k prenosu energie z primárneho média do chladiva. Chladivo získaním tepla z primárneho média prechádza do plynného stavu a prechádza do kompresora, kde je stlačené, a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) sa chladivo ochladí a prejde opäť do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, pre systém ohrevu vody alebo na ohrev vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom, a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou.


Výhody
+ stabilný zdroj tepla
+ vhodné pre väčšie projekty

Nevýhody
- nákladné zemné práce
- nutný hydrogeologický a stavebný projekt

Ventilačné tepelné čerpadlá

Ventilačné tepelné čerpadlá

Správna ventilácia, teda úplne hygienicky nezávadný vzduch vo vnútri budovy, je základnou požiadavkou pre zdravé domáce prostredie. Pri riadenom vetraní s využitím tepla obsiahnutého vo vypustenom vzduchu (tzv. rekuperácia tepla) sa využíva energia obsiahnutá vo ventilačnom vzduchu, ktorý by bol inak bez úžitku vypúšťaný von. Navyše sa pri rekuperácii využíva i teplo, ktoré vo vnútri budovy generujú svietidlá, ľudia či domáce spotrebiče.

Čerstvý vzduch sa do budovy z vonkajška privádza ventilačnými prieduchmi, ktoré možno čistiť. Prietok vzduchu domom je zaistený buď pod dverami, alebo pomocou systému ventilačných otvorov. Teplý vzduch z miestností (odpadový ventilačný vzduch) je nasávaný do ventilačného systému. Ďalej je vedený do tepelného čerpadla, kde prebieha proces rekuperácie. Po priechode tepelným čerpadlom sa vzduch vypúšťa von. Ešte predtým však z neho v procese rekuperácie tepelné čerpadlo stačilo odobrať dostatok energie na ohrev vody.

Vzduch z miestností s izbovou teplotou prechádza cez výparník, kde odovzdá svoju tepelnú energiu chladivu. Potom je ochladený vzduch vyfukovaný von do voľného priestoru. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Keď vstúpi do výparníka, kde získa energiu z teplého vzduchu z miestností, prejde chladivo do plynného stavu.

Vzniknutý plyn je vedený do kompresora, kde je stlačený, a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátora, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu. Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventilu, kde sa ďalej zníži jeho tlak a teplota.

Tým chladivo pri svojom obehu dokončilo jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníka, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.


Výhody
+ ideálne do novostavieb
+ jedno zariadenie pre vykurovanie i vetranie

Nevýhody
- nevhodné do domov s vyššími tepelným stratami
- nevhodné na dodatočnú inštaláciu do domov bez ventilačných systémov

Zvoľte si svoju cestu

Súvisiace odkazy

Dopytový formulár NIBE

Aké tepelné čerpadlo je pre vás najvhodnejšie?

Naši odborníci vám poradia s výberom tepelného čerpadla a v spolupráci s partnerskou inštalačnou firmou pre vás pripravia nezáväznú ponuku.