Start Teave NIBE kohta Jätkusuutlikkus
NIBE töö säästvate energialahendustega.

Juba 70 aastat jätkusuutlikke energialahendusi

NIBEs arbete med hållbara energilösningar

Töötame iga päev selle nimel, et muuta maailma paremaks.

Alates 1952. aasta algusest oleme tegelenud pühendunult ja sihikindlalt uute meetodite arendamisega parema energiatõhususe tagamiseks. Nii täidab NIBE olulist rolli üleilmses rohepöördes jätkusuutlikuma ühiskonna saavutamiseks. Oleme selle üle uhked.

Oleme teadlikud ka jätkusuutlikkuse küsimuse keerukust ja kui oluline on tegutseda ettevõttena vastutustundlikult kõiges, mis puudutab meie töötajaid ja tarnijaid, toodete kliimamõju kogu nende elutsükli jooksul ja ühiskonda meie ümber - suhtume sellesse ülesandesse suurima tõsidusega.

NIBEs arbete med hållbara energilösningar

Kliimamuutused on meie aja suurim väljakutse

Töötame NIBEs aktiivselt selliste toodete ja süsteemide arendamisega, mis oleksid kohandatud tänapäevastele jätkusuutlike energialahenduste nõuetele. Meie eesmärk on tõsta energiatõhusust ja taastuvenergia osakaalu, et luua seeläbi pikaajalist väärtust meie klientide ja meid ümbritseva väliskeskkonna jaoks.

Meie jätkusuutlikkuse alane tegevus keskendub neljale valdkonnale:

Majanduslik vastutus

Majanduslik vastutus Majandusliku vastutuse võtmine läbib kogu meie väärtusahelat ja eetikaküsimused on meie tegevuses tähtsal kohal. Teie meie kliendina peate saama meid usaldada.

Keskkonnaalane vastutus

Näeme keskkonnaalast vastutust olulise osana kogu meie töötlusahelast, mis algab meie tarnijatest ja lõpeb teie kui kliendiga. Püüame vähendada toodete keskkonna- ja kliimamõju kogu nende elutsükli jooksul.

Vastutus töötajate eest

Püstitatud eesmärkide täitmiseks nii täna kui ka tulevikus on määrava tähtsusega, et suudame hoida olemasolevaid ja meelitada juurde uusi kompetentseid ja pühendunud töötajaid.

Ühiskondlik vastutus

Osana ühiskonnast peame ettevõttena tegutsema vastutustundlikult. Teeme nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil koostööd koolide, ülikoolide ja organisatsioonidega, et aidata kaasa haridustaseme tõstmisele ja vaesuse vähendamisele.

NIBE toetab Agenda 2030 eesmärke

2014. aastal võttis NIBE endale kohustuse järgida ÜRO globaalses kokkuleppes UNGC (United Nation Global Compact) sätestatud 10 põhimõtet. UNGC on vabatahtlik algatus, mis põhineb ettevõtte juhtkonna võetud kohustusel rakendada kestlikkuse põhimõtteid ja olla aktiivseks partneriks ÜRO pikaajaliste eesmärkide toetamisel.

2015. aasta septembris sõnastasid ÜRO liikmesriigid üleilmsed kestliku arengu eesmärgid (SDG, Sustainable Development Goals). Nendest 17 kestliku arengu eesmärgist juhindutakse võetud kohustuses töötada välja selge tegevuskava selliste abinõude võtmiseks kuni 2030. aastani, mis on vajalikud pikaajalise kestliku arengu tagamiseks, äärmusliku vaesusega võitlemiseks, kliimakriisi lahendamiseks ning maailmas valitseva ebavõrdsuse ja ebaõigluse kaotamiseks.

Oleme otsustanud töötada peamiselt 6 eesmärgiga Agenda 2030 püstitatud 17 üleilmsest eesmärgist.

NIBE võetud kohustused Agenda 2030 raames

  • Suurendada taastuvenergial põhinevate toodete osakaalu ja rahuldada turu vajadusi energiatõhusate ja puhaste energialahenduste järele.
  • Edendada turvalist ja ohutut töökeskkonda, kaitsta töötajate õigusi, tagada inimväärsed töötingimused nii enda kui ka tarnijate ettevõtetes ja hoida toimivat tööhõivet ja majanduskasvu.
  • Muuta tootmine jätkusuutlikumaks, kasutades ressursse tõhusalt, kasutades puhtaid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ning eraldades raha teadus- ja arendustegevuseks.
  • Pakkuda ressursitõhusaid ja kliimariskidega arvestavaid komponente, tooteid ja lahendusi, mis aitavad muuta linnasid jätkusuutlikumaks ja infrastruktuuri turvalisemaks.
  • Rakendada jätkusuutlikke meetodeid kemikaalide käsitsemiseks ning õhku, vette ja pinnasesse paisatavate heitmete vähendamiseks. Majandada ressurssidega säästlikult, vähendada jäätmete hulka ja suurendada korduv- ja taaskasutust. Tagada kestlikkuse aruandluse läbipaistvus.
  • Austada ja järgida riiklikke ja piiriüleseid õigusakte ning töötada aktiivselt vastu igasugusele korruptsioonile. Luua toimivad süsteemid seaduste ja eetiliste äripõhimõtete järgimise sisekontrolliks.

Muud kestlikkuse eesmärgid, millest oma tegevuses lähtume

Lisaks nendele üleilmsetele eesmärkidele on NIBE püstitanud vastutustundliku äritegevuse eesmärgid ja teeb väärtusahela erinevates osades süstemaatiliselt ettevõtete, sh allhankijate seiret. Meie tehased töötavad pikaajaliselt, et asendada fossiilkütused taastuvenergiaga. Oleme kasutusele võtnud juhtimissüsteemid mitmetes valdkondades, eelkõige kvaliteedi, keskkonna ja töökeskkonna alal, milles mitmed meie ettevõtted on ka sertifitseeritud. Töökeskkond on meie jaoks oluline ja me tegeleme pidevalt tööõnnetuste ohtude vähendamisega.

Aidake meil ehitada jätkusuutlikku tulevikku

Suur osa atmosfääris leiduvast süsinikdioksiidist pärineb kütte- ja soojaveeseadmete fossiilsetest energiaallikatest. Nafta, kivisüsi ja gaas on vaja asendada taastuvate energiaallikatega, mis vähendavad meie loodusele tekitatavat pöördumatut kahju.

NIBE heat pumps

Üle 70 aastase kogemusega kliimalahenduste pakkujana kutsume teid osalema jätkusuutlikuma tuleviku ülesehitamises. Väärtustame oma põhjamaist pärandit. Kogudes sloodusest taastuvenergiat ja ühendades seda nutika tehnoloogiaga, saame pakkuda tõhusaid lahendusi, mis on kasulikud kõigile.

Alustage NIBE soojuspumbaga

Fossiilkütustelt taastuvenergiale üleminekuga kaasneb teie jaoks palju eeliseid. Teie küttelahendus muutub jätkusuutlikumaks, mis aitab teil vähendada oma süsinikujalajälge. Peale selle saate valida energiatõhusama lahenduse, mis võib vähendada teie energiatarbimist ja energiakulusid. Teete sellega teene nii endale kui ka keskkonnale.

NIBE heat pumps

NIBE soojuspumbaga saate kasutada ümbritsevast keskkonnast ammutatavat taastuvenergiat mugava sisekliima loomiseks. Soojuspump hakkab andma kohe keskkonnakasu väiksema energiatarbimise ja heitmekoguse näol.

Vajalik elektrienergia hulk on suhteliselt väike, kuna elekter ei ole soojuspumba peamine energiaallikas. Elektrit on ainult vaja taastuvenergiat kasutava soojuspumba toiteks, mis võimaldab kokku hoida kuni 75 % kütteks ja sooja vee saamiseks ostetud energiast. Pidevalt tõusvate energiahindade tõttu olete tõenäoliselt oma otsusega igati rahul. Fakt on see, et saate hakata kokkuhoiust rõõmu tundma juba esimesest kuus.

Lugege lähemalt meie toodete kohta »

Sustainability work and NIBE

228 000 tonni võrra vähem CO2-heitmeid aastal 2019

Kui arvutada kokku vähendatud heitkogused 2019. aastal EL-i piires vahetatud NIBE Groupi soojuspumpade küttesüsteemi tüübi järgi, on ainuüksi süsinikdioksiidi sääst sel aastal 228 000 tonni. See on võrreldav heitmetega, mida tekitavad kõik bussid, mopeedid ja mootorrattad kogu Rootsis või 100 000 edasi-tagasi lennureisi Taisse inimese kohta.

NIBE Group – rahvusvaheline kontsern, millel on ettevõtted ja esindatus üle maailma

NIBE pakub keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid lahendusi mugava sisekliima loomiseks igat tüüpi hoonetes ning nutikaid kütte- ja juhtimislahendusi ja -komponente tööstuse ja infrastruktuuri jaoks.

Lugege lähemalt aadressilt NIBE.com »