BRL 6000-21/00 ondersteuning

BRL 6000-21/00 ondersteuning

  BRL 6000-21/00 ondersteuning

  Per 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering van kracht.

  Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is vanaf dan verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Hieraan niet voldoen is een economisch delict.

  Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht. 

  Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken, de energiecentrale ofwel de warmtepomp, is het BRL 6000-21 certificaat verplicht. NIBE beschikt over dit certificaat en kan, als er aan de nodige voorwaarden wordt voldaan, de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en installeren van de bovengrondse energiecentrale van u overnemen.

  Indien u als installateur niet gecertificeerd bent voor het ontwerpen, installeren en onderhouden conform de BRL 6000-21, dan kunt u dit aanvragen bij NIBE. 

  Aanvraag indienen

  U kunt uw aanvraag voor de BRL6000-21/00 ondersteuning indienen via het e-mailadres: brl@nibenl.nl. Uw aanvraag dient een volledig ingevuld aanvraagformulier te bevatten met de benodigde gegevens die vermeld staan op pagina 1 van dit formulier (zie onderaan).

  NIBE neemt BRL projecten gefaseerd in behandeling. Om u een beeld te geven van alle fases van een BRL project, hebben wij dit voor u uitgewerkt in onderstaand schema. Tevens kunt u het persrapport (cv-zijdig) onder het schema vinden. NIBE zal u bij fase 4 vragen om de cv-leidingen af te persen en dit rapport ingevuld te retourneren (verplicht). 

  Pas ten tijde van fase 6, dan wanneer een succesvolle eindcontrole/inbedrijfstelling heeft plaats gevonden zonder restpunten, kan NIBE de eindverantwoordelijkheid nemen. Dit wordt middels een “gereedmelding” aan u en de eindgebruiker verklaard. 


  Hoe werkt dit in de praktijk?

  De ontwerper van de energiecentrale (NIBE) gaat voor het bepalen van het definitieve ontwerp uit van het (voorlopig) ontwerp van de gebouwinstallatie(s), zoals bepaald door de ontwerper (veelal de installateur) van deze installaties én van het (voorlopig) ontwerp van de open of gesloten bron (WKO) van de ontwerper (veelal het bronboorbedrijf). De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat elke ontwerper de informatie krijgt die hij nodig heeft.

  Het juiste moment van aanvragen van de BRL6000-21 ondersteuning voor het bovengrondse deel, dient dan te zijn wanneer wij daadwerkelijk het definitieve ontwerp kunnen bepalen. Hierbij wordt het ontwerp van de gebouwinstallatie(s), de energiecentrale en open bron / WKO-installatie op elkaar afgestemd. Op basis hiervan wordt door NIBE een definitief ontwerp vastgesteld ter realisatie. Vanaf dat moment zullen wij verantwoordelijkheid nemen voor het ontwerp en installeren van het bovengrondse deel van de energiecentrale.

  Het BRL6000-21 certificaat is bedoeld om aan te kunnen tonen dat een onder een certificaat ontworpen, geïnstalleerde en/of beheerde Energiecentrale van een bodemenergiesysteem voldoet aan de eisen van:

  • Het Activiteitenbesluit milieubeheer, Abm

  • Het Besluit lozen buiten inrichtingen, Bkbi

  • Het Water Besluit

  In onderstaande afbeelding ziet u een duidelijke demarcatie van de verantwoordelijkheden. NIBE kan uitsluitend verantwoordelijkheid nemen voor het ontwerp en installeren van de bovengrondse energiecentrale.

  BRL verantwoording