Další dotace

Výstavba nebo nákup nového rodinného domu

O dotace na pořízení rodinného domu s nízkou energetickou náročností může žádat první vlastník nebo stavebník rodinného domu nebo nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby. Dotace je poskytována jako jednorázová částka 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy.

Zateplení rodinného domu

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a je poskytována vlastníkům stávajících rodinných domů. Výše dotace činí až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů). Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory. Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600–3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy. Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy. Další zvýhodnění 10 % je určeno pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Fotovoltaické systémy

O dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou, kde se vyrobená elektrická energie přednostně využívá v domě, mohou žádat vlastníci stávajících dokončených rodinných domů a vlastníci novostaveb.

Výše dotace:

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem: 40 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem: 60 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu: 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému: 10 000 Kč

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a snížení spotřeby pitné vody. K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studnu. V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod). O dotaci mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů a stavebníci nových rodinných domů.

Výsledná částka dotace závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže:


  • Dešťová voda pro zálivku zahrady: až 55 000 Kč (podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb)
  • Dešťová voda využívaná jako užitková i pro zálivku: až 65 000 Kč
  • Odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková i pro zálivku: až 60 000 Kč
  • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže): až 110 000 Kč

Stínicí technika

Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění. Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení. O dotaci mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů.

Výše dotace dle typu systému činí 500 Kč (s ručním ovládáním) nebo 1 000 Kč (s automatickým ovládáním) na m2 plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém.

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. O dotaci mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů a stavebníci nových rodinných domů. Podle typu zelené střechy činí dotace 700–1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému je určena pro vlastníky stávajících rodinných domů.

Výše dotace:

  • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody (nově možnost kombinace s výstavbou): 40 000 Kč
  • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody: 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost. Toto opatření je podporováno pouze v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením.

E-mobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu. Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost ani komerční provoz.

Maximální výše podpory je 30 000 Kč a nelze ji poskytnout opakovaně na stejný dům.