NIBE Устойчиви енергийни решения в продължение на 70 години

Устойчиви енергийни решения в продължение на 70 години

 NIBE sustainable energy solutions for 70 years

Всеки ден работим, за да направим света по-добър.

От самото начало през 1952 г. ние сме ангажирани и фокусирани върху разработването на нови методи за по-добра енергийна ефективност. По този начин NIBE играе важна роля в глобалния преход към по-устойчиво общество. И ние се гордеем с това.

Но също така знаем колко сложен е въпросът за устойчивостта и колко важно е да действаме отговорно като компания, когато става въпрос за нашите собствени служители и доставчици, а също и за въздействието, което нашите продукти имат върху климата и обществото около нас през целия им жизнен цикъл – задача, която приемаме много сериозно.

 NIBE sustainable energy solutions for 70 years

Изменението на климата е най-голямото предизвикателство на нашето време

В NIBE ние работим активно за създаване на продукти и системи, които са адаптирани към съвременните изисквания за устойчиви енергийни решения. Целта е да се повиши енергийната ефективност и дела на възобновяемата енергия, като по този начин се създаде дългосрочна стойност както за нашите клиенти, така и за климата.

Нашата собствена работа за устойчивост се извършва в четири области:

Отговорност на бизнеса

Работим с бизнес отговорност през цялата ни верига за създаване на стойност и етиката е важна част от нашата икономическа дейност. Като клиент трябва да можете да ни се доверите.

Отговорност за околната среда

Ние гледаме на нашата отговорност за околната среда като на важна част от цялата ни верига за преработка, която започва от нашите доставчици и завършва с вас като клиент, и се стремим да намалим въздействието на

нашите продукти върху околната среда и климата през целия им жизнен цикъл.

Отговорност на служителите

Ключът към постигането на нашите цели днес и в бъдеще е да можем да задържим и привлечем нови, компетентни, ангажирани служители.

Корпоративна социална отговорност

Като част от обществото, ние трябва да имаме отговорно поведение като компания. Ние си сътрудничим на местно и глобално ниво с училища, образователни институции и организации, за да помогнем за повишаване на уменията и намаляване на бедността.

NIBE подкрепя Програмата до 2030 г.

От 2014 г. NIBE се е ангажирала да следва 10-те принципа на Глобалния договор на ООН (UNGC). Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива, която е основана на ангажименти от страна на ръководствата на компаниите да прилагат принципите за устойчивост и активно да влизат в партньорство, за да подкрепят дългосрочните цели на ООН.

През септември 2015 г. държавите-членки на ООН приеха Целите за устойчиво развитие (ЦУР). 17-те цели за устойчивост ръководят ангажимента на всяка държава-членка да състави ясен план и до 2030 г. да предприеме необходимите мерки за създаване на дългосрочно устойчиво развитие, прекратяване на крайната бедност, преодоляване на кризата с климата и намаляване на неравенствата и несправедливостта в света.

Избрахме да работим основно с 6 от 17-те глобални цели, изложени в Програмата до 2030 г.

Нашият ангажимент към Програмата до 2030 г.

  • Да увеличим дела на продуктите, основаващи се на възобновяема енергия, и да задоволим нуждата на пазара от решения, които са енергийно ефективни и базирани на чиста енергия.
  • Да насърчаваме безопасна и сигурна работна среда, да защитаваме правата на работниците, да гарантираме достойни условия на труд както в непосредствената дейност на работниците, така и във веригата на доставки, и да гарантираме заетостта и растежа.
  • Да направим производството по-устойчиво чрез ефективно използване на ресурсите, използване на чисти и екологосъобразни технологии и разпределение на средства за изследвания и разработки.
  • Да предоставяме ресурсно ефективни и приспособени към изменението на климата компоненти, продукти и решения, които допринасят за устойчиви градове и сигурна инфраструктура.
  • Да прилагаме устойчиви методи за боравене с химикали и намаляване на емисиите във въздуха, водата и земята. Да съхраняваме ресурсите, да минимизираме отпадъците, да рециклираме и използваме повторно в по-голям мащаб. Да докладваме информацията за устойчивост прозрачно в нашия отчетен период.
  • Да зачитаме и поддържаме националното и трансграничното законодателство и да работим активно срещу корупцията във всички форми. Да създадем системи за вътрешен мониторинг на спазването на законите и спазването на етичните бизнес принципи.

Други цели за устойчивост, към които се стремим

В допълнение към глобалните цели, NIBE има и отговорни бизнес цели и работи систематично при извършване на надлежни проверки в различни части от веригата на стойността, като например подизпълнителите. Нашите фабрики работят с дългосрочни цели да заменят изкопаемите енергийни източници с възобновяеми източници. Имаме системи за управление в различни области, предимно тези, свързани с качеството, околната среда и работната среда, за които също сме сертифицирани в рамките на няколко от нашите дейности. Работната среда е важна и ние непрекъснато се стараем да намалим рисковете от професионални наранявания.

Помогнете ни да изградим устойчиво бъдеще

Голяма част от въглеродния двуокис в атмосферата идва от изкопаеми енергийни източници за отопление и инсталации за топла вода. Нефтът, въглищата и газът трябва да бъдат заменени с възобновяеми енергийни източници, които намаляват трайните щети за природата

NIBE heat pumps

След 70 години производство на решения в областта на климата, бихме искали да ви поканим да се присъедините към нас в създаването на по-устойчиво бъдеще. Ние ценим нашето скандинавско наследство. Като използваме възобновяемата енергия на природата и я комбинираме с интелигентни, иновативни технологии, ние можем да предложим ефективни решения, които да бъдат от полза за всички.

Започнете с термопомпа NIBE

Получавате много предимства, когато замените изкопаемите горива с възобновяема енергия. Получавате по-устойчиво решение за отопление, което ви помага да намалите въглеродния си отпечатък. Освен това можете да изберете по-добро решение за енергийна ефективност, което да намали вашата консумация на енергия и разходи за енергия. Правите услуга както на себе си, така и на околната среда.

NIBE heat pumps

С термопомпа от NIBE можете да използвате възобновяемата енергия от заобикалящата ви среда, за да създадете комфортен вътрешен климат. Термопомпата предлага незабавна екологична възвръщаемост под формата на намалена консумация на енергия и намалени емисии.

Необходимото количество електроенергия е сравнително ниско, тъй като електричеството не е основният източник на енергия за термопомпата. Електричеството е необходимо само за работа на термопомпата, която използва възобновяемата енергия, и това ви позволява да спестите до 75% от разходите си за енергия за отопление и топла вода. Тъй като цените на енергията се повишават непрекъснато, ще бъдете много доволни от решението си. Всъщност можете да извлечете ползите от вашата инвестиция само след един месец.

Sustainability work and NIBE

228 000 тона по-малко емисии на CO2 през 2019 г.

Ако изчислите намалените емисии въз основа на типа отоплителна система, която термопомпите на NIBE Group замениха през 2019 г. в рамките на ЕС, спестяванията ще бъдат 228 000 тона въглероден двуокис само за тази година. Това е приблизително същото като емисиите от всички автобуси, мотопеди и мотоциклети в цяла Швеция или 100 000 самолетни полета за един човек до Тайланд и обратно.

NIBE Group – глобална група с компании и присъствие по целия свят

NIBE предлага екологично чисти и енергийно ефективни решения за комфорт в помещенията за всички видове имоти, както и компоненти и решения за интелигентно отопление и контрол в индустрията и инфраструктурата.

Прочетете повече на NIBE.com »