Start SERWIS Gwarancja dodatkowa
Instalatorzy pomp ciepła dokonują przeglądu gwarancyjnego.

Zasady uzyskania gwarancji dodatkowej

ZASADY UZYSKANIA GWARANCJI DODATKOWEJ

Użytkownik może wykupić Gwarancję Dodatkową na pompę ciepła w terminie do 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia. W tym celu konieczne jest:

 1. Wypełnienie Wniosku o udzielenie Gwarancji Dodatkowej dostępnego na stronie 13 Karty Gwarancyjnej lub stronie internetowej Gwaranta – www.nibe.pl w zakładce „Serwis”.  Wniosek o udzielenie Gwarancji Dodatkowej tutaj >>
 2. Wysłanie Wniosku na adres NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., 15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 57 z dopiskiem „Gwarancja Dodatkowa” lub na adres mailowy serwis.nibe@biawar.com.pl.
 3. Przed upływem 12 miesięcy od daty uruchomienia opłacenie faktury pro-forma otrzymanej na podany we Wniosku adres mailowy.
 4. Po otrzymaniu opłaty w wyznaczonym terminie, firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. prześle na adres Użytkownika potwierdzenie uzyskania Gwarancji Dodatkowej w formie oryginału faktury.

Uwaga: Okres 12 miesięcy liczony jest od daty „pierwszego uruchomienia”, o którym mowa w Warunkach Gwarancji, do daty wpłynięcia opłaty, o której mowa powyżej, na konto Gwaranta. Opłaty wniesione po tym okresie nie będą respektowane i zostaną odesłane na konto Płatnika.

_ _ _ _ _ _ _ _ 

* aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na nibe.pl

KOSZT OKRESOWEGO PRZEGLĄDU W OKRESIE GWARANCJI DODATKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.03.2015R. WYNOSI 400 ZŁ NETTO + KOSZT DOJAZDU.

W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DODATKOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZEGLĄDY W OSTATNIM MIESIĄCU 3 I 4 ROKU EKSPLOATACJI ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI DODATKOWEJ.

OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA USŁUGĘ GWARANCJI DODATKOWEJ (24 MIESIĄCE LICZONE OD DNIA NASTĘPNEGO PO UPŁYWIE OKRESU GWARANCJI PODSTAWOWEJ) OBOWIĄZUJĄCA DLA POMP CIEPŁA KUPIONYCH Z NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. OD 01.02.2021R., PRZYPADAJĄCA NA POJEDYNCZE URZĄDZENIE:

 • 600 ZŁ NETTO (+23% VAT) – POMPY CIEPŁA O MOCY DO 20 KW WŁĄCZNIE,
 • 1500 ZŁ NETTO (+23% VAT) – POMPY CIEPŁA O MOCY POWYŻEJ 20 KW. 

WARUNKI GWARANCJI DODATKOWEJ

Gruntowe oraz powietrzne pompy ciepła, pracujące w funkcji c.o. objęte są Gwarancją Dodatkową producenta NIBE AB, którego przedstawicielem jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem.

1. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez przeszkolonych instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do instalacji pomp ciepła,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Serwisantów / Instalatorów NIBE-BIAWAR oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE-BIAWAR.

2. Pompy ciepła objęte są Gwarancją Dodatkową prawidłowego działania w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia następnego po upływie okresu Gwarancji Podstawowej (36 miesięcy od daty „pierwszego uruchomienia”, jednak nie dłużej niż 42 miesiące od daty sprzedaży przez NIBE-BIAWAR).

3. Warunkiem obowiązywania Gwarancji Dodatkowej jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnianej przez osoby do tego uprawnione.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • „pierwszego uruchomienia” dokonał Autoryzowany Serwisant / Instalator,
 • wykupiono Gwarancję Dodatkową, zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonano przez Autoryzowanego Serwisanta / Instalatora, płatne* przeglądy gwarancyjne w ostatnim miesiącu trzeciego i czwartego roku eksploatacji urządzenia oraz odesłano przez Użytkownika do Gwaranta, w terminie 14 dni od daty wykonania usługi, wypełnione protokoły przeglądu. Druki protokołów są zawarte w Karcie Gwarancyjnej.
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.

Lista Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów dostępna jest na stronie www.nibe.pl lub pod nr tel. 85 662 84 41.

4. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia.

5. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy Producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

6. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania „pierwszego uruchomienia” przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu, składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody. Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu lub w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp.,
 • wykonywania napraw i innej ingerencji w konstrukcję urządzenia przez osoby nieupoważnione.

8. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub inna ingerencja w konstrukcję urządzenia przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

9. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku korzystania (lub braku możliwości korzystania) z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią (takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

11. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

________

* aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na www.nibe.pl


GWARANCJA DODATKOWA NA POMPY CIEPŁA DO C.WU.

W przypadku pomp ciepła przeznaczonych do produkcji ciepłej wody użytkowej (modele NIBE F130, F370, FF470, F730, F750) istnieje możliwość wykupienia dodatkowej ochrony gwarancyjnej na kolejne 2 lata, po zakończeniu pierwszych trzech lat użytkowania.

Zryczałtowany koszt wykupienia Gwarancji Dodatkowej na pompy ciepła do c.w.u. wynosi 400 zł netto (+23% VAT)

_