• Kotlíkové dotace
  • Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace


Dotace až 130 000 Kč na výměnu kotle na pevná paliva

Dotační program je určený na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.
Podpora 130 000 Kč na tepelné čerpadlo je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021.

Kdo může žádat

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijících ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Kde žádat

Žádosti bude možné podávat na příslušném krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

Co je potřeba doložit pro žádost:

  • Formulář žádosti o podporu
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
  • Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
  • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:

  • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
  • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
  • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou
  • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
  • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)