Instalatorzy pomp ciepła dokonują przeglądu gwarancyjnego.

Zasady uzyskania gwarancji dodatkowej

ZASADY UZYSKANIA GWARANCJI DODATKOWEJ

Użytkownik może wykupić Gwarancję Dodatkową na pompę ciepła w terminie do 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia. W tym celu konieczne jest:

 1. Wypełnienie Wniosku o udzielenie Gwarancji Dodatkowej dostępnego na stronie 3 Karty Gwarancyjnej lub stronie internetowej Gwaranta - www.nibe.pl, w zakładce "Serwis".
 2. Wysyłanie Wniosku na adres NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., 15-703 Białystok, al. Jana Pawła II 57 z dopiskiem "Gwarancja Dodatkowa" lub na adres mailowy: serwis.nibe@biawar.com.pl.
 3. Przed upływem 12 miesięcy od daty uruchomienia opłacenie faktury pro-forma otrzymanej na podany we Wniosku adres mailowy.
 4. Po otrzymaniu opłaty w wyznaczonym terminie, NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. prześle na adres Użytkownika potwierdzenie uzyskania Gwarancji Dodatkowej w formie Karty Gwarancji Dodatkowej wraz z oryginałem faktury.

Uwaga: Okres 12 miesięcy liczony jest od daty „pierwszego uruchomienia”, o którym mowa w Warunkach Gwarancji, do daty wpłynięcia opłaty, o której mowa powyżej, na konto Gwaranta. Opłaty wniesione po tym okresie nie będą respektowane i zostaną odesłane na konto Płatnika.

Koszt okresowego przeglądu w okresie Gwarancji Dodatkowej, obowiązujący od dnia 01.03.2015r. wynosi 400zł brutto + koszt dojazdu.


W okresie obowiązywania Gwarancji Dodatkowej należy wykonać przeglądy w ostatnim miesiącu 2, 3 i 4 roku eksploatacji zgodnie z warunkami Gwarancji Dodatkowej.


Opłata ryczałtowa za usługę Gwarancji Dodatkowej (kolejne 3 lata od zakończenia gwarancji podstawowej), obowiązująca od 01.03.2015r., przypadająca na pojedyncze urządzenie, dla pomp ciepła o mocy do 20kW włącznie, wynosi 1200 zł netto (+23% VAT), a dla pomp ciepła o mocy powyżej 20kW wynosi 2500 zł netto (+23% VAT).


WARUNKI GWARANCJI DODATKOWEJ

Gruntowe oraz powietrzne pompy ciepła, pracujące w funkcji c.o. objęte są Gwarancją Dodatkową producenta NIBE AB, którego przedstawicielem firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem.

1. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez przeszkolonych instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do instalacji pomp ciepła, 
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Serwisantów / Instalatorów NIBE-BIAWAR oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE-BIAWAR.

2. Pompy ciepła objęte są Gwarancją Dodatkową prawidłowego działania w okresie 36 miesięcy – licząc od dnia następnego po upływie okresu Gwarancji Podstawowej (24 miesiące od daty "pierwszego uruchomienia", jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży przez NIBE-BIAWAR).

3. Warunkiem obowiązywania Gwarancji Dodatkowej jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnianej przez osoby do tego uprawnione.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • „pierwszego uruchomienia” dokonał Autoryzowany Serwisant / Instalator,
 • wykupienie Gwarancji Dodatkowej, zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta lub Instalatora, płatnych* przeglądów gwarancyjnych w ostatnim miesiącu drugiego, trzeciego i czwartego roku eksploatacji urządzenia oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta, w terminie 14 dni od daty wykonania usługi, wypełnionych protokołów przeglądu. Druki protokołów zawarte są w Karcie Gwarancji Dodatkowej.
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.

Lista Autoryzowanych Serwisantów dostępna jest na stronie www.nibe.pl lub pod nr tel. 85 662 84 41.

4. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia.

5. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

6. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania „pierwszego uruchomienia” przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu, składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody. Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu lub w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp.,
 • wykonywania napraw i innej ingerencji w konstrukcję urządzenia przez osoby nieupoważnione.

8. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub inna ingerencja w konstrukcję urządzenia przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

9. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku korzystania (lub braku możliwości korzystania) z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią (takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

11. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

* aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na stronie www.nibe.pl.         

GWARANCJA DODATKOWA NA POMPY CIEPŁA DO C.W.U.

W przypadku pomp ciepła, przeznaczonych do produkcji ciepłej wody użytkowej (modele NIBE F130, BIAWAR OW-PC), istnieje możliwość wykupienia dodatkowej ochrony gwarancyjnej, na kolejne 3 lata po zakończeniu pierwszych dwóch lat użytkowania.

Szczegółowe zasady wykupienia Gwarancji Dodatkowej znajdują się w instrukcji urządzenia.

Zryczałtowany koszt wykupienia Gwarancji Dodatkowej na pompy ciepła do c.w.u. wynosi 400 zł netto (+23% VAT)

_