Start SERWIS Gwarancja podstawowa Warunki gwarancji obowiązujące do 31.01.2021
Instalatorzy pomp ciepła dokonują przeglądu gwarancyjnego.

Warunki gwarancji podstawowej

Systemy pomp ciepła wraz z wyposażeniem dodatkowym

WARUNKI GWARANCJI PODSTAWOWEJ - SYSTEMY POMP CIEPŁA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM

(dotyczące urządzeń sprzedanych przez NIBE-BIAWAR do dnia 31.01.2021r.)

 

Gruntowe oraz powietrzne pompy ciepła wraz z dodatkowym wyposażeniem, pracujące w funkcji c.o., objęte są gwarancją producenta NIBE AB, którego przedstawicielem zobowiązanym z tytułu uprawnień gwarancyjnych Użytkownika na terenie Polski jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem.

1. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła wraz z dodatkowym wyposażeniem pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez przeszkolonych instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do instalacji pomp ciepła,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w Instrukcji Obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Serwisantów / Instalatorów NIBE-BIAWAR oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE-BIAWAR.

2. Pompy ciepła objęte są gwarancją prawidłowego działania w okresie 24 miesiecy, licząc od daty „pierwszego uruchomienia”, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży przez NIBE-BIAWAR (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3). Istnieje możliwość uzyskania Gwarancji Dodatkowej obejmującej okres 3 lat, liczony od dnia następnego po upływie okresu niniejszej Gwarancji. Zasady uzyskania Gwarancji Dodatkowej znajdują się w Karcie Gwarancyjnej oraz na stronie www.nibe.pl, w zakładce "Gwarancja Dodatkowa".

3. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnionej przez osoby do tego uprawnione,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta / Instalatora płatnego* „pierwszego uruchomienia”, oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta, w terminie 14 dni od daty wykonania usługi, Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia, zawartych w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta płatnego* przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu pierwszego roku eksploatacji urządzenia oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta, w terminie 14 dni od daty wykonania usługi, wypełnionego protokołu z przeglądu, zawartego w Karcie Gwarancyjnej.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • „pierwszego uruchomienia” dokonał Autoryzowany Serwisant/ Instalator,
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.

Lista Autoryzowanych Instalatorów dostępna jest na stronie www.nibe.pl lub pod nr tel. 85 662 84 41.

4. Gotowość instalacji do pierwszego uruchomienia, zauważone wady lub usterki należy zgłaszać w miejscu zakupu urządzenia lub do Gwaranta elektronicznie przez formularz zamieszczony na stronie www.nibe.pl lub pod nr tel. 85 662 84 41.

5. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia.

6. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

7. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

8. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania „pierwszego uruchomienia” przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu, składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody. Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu lub w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp.,
 • wykonywania napraw i ingerencji w konstrukcję urządzenia przez osoby nieupoważnione.

9. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub inna ingerencja w konstrukcję urządzenia przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

10. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku korzystania (lub braku możliwości korzystania) z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią (takie czynnosci mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

12. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

* aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na www.nibe.pl

KOSZT PIERWSZEGO URUCHOMIENIA OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.01.2018R. WYNOSI:

 • 500 zł brutto + koszt dojazdu - PC o mocy do 20 kW włącznie,
 • 800 zł brutto + koszt dojazdu - PC o mocy powyżej 20 kW

Koszt okresowego przeglądu w okresie Gwarancji i Gwarancji Dodatkowej, obowiązujący od dnia 01.03.2015r. wynosi 400 zł brutto + koszt dojazdu.

Opłata ryczałtowa za usługę Gwarancji Dodatkowej (kolejne 3 lata od zakończenia gwarancji podstawowej), obowiązująca od 01.03.2015r., przypadająca na pojedyncze urządzenie, dla pomp ciepła o mocy do 20 kW włącznie, wynosi 1200 zł netto (+23% VAT), a dla pomp ciepła o mocy powyżej 20 kW wynosi 2500 zł netto (+23% VAT).


WARUNKI GWARANCJI - SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE NIBE PV

1. Firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej Gwarantem, zapewnia:

 • 10-letnią gwarancję na sprawne funkcjonowanie sprzedawanych paneli fotowoltaicznych,
 • 5-letnią gwarancję na sprawne funkcjonowanie sprzedawanych inwerterów,
 • 2-letnią gwarancję na pozostałe elementy zestawu.

Gwarancja zapewniona jest na okres nie dłuższy niż wyżej wymienione plus 6 miesięcy licząc od daty sprzedaży przez NIBE-BIAWAR.

2. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku: wadliwego wykonania produktu;

 • użycia wadliwych materiałów w trakcie procesu produkcyjnego;
 • niezgodności z wymogami spowodowanymi wadami produkcyjnymi oraz/lub nieprawidłowym procesem kontrolnym;
 • pęknięcia przedniej powierzchni szklanej paneli spowodowanego obecnością ciał obcych wewnątrz szkła.

3. Powyższa gwarancja zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych systemów fotowoltaicznych pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w instalacji systemów fotowoltaicznych,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami w zakresie instalowania i użytkowania systemów fotowoltaicznych oraz wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi.

4. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją.

5. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

6. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych i pomiarowych, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią (takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

8. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

9. Gwarancja traci ważność w przypadku zmiany, zatarcia lub usunięcia tabliczki znamionowej, lub numeru seryjnego produktu.

10. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

_