TUCEKSTAV s.r.o.
Adresa V Záhybuv747
149 00
Praha 4 - Šeberov
Web www.tucekstav.cz
Telefon 777 809 447
E-mail tucek.stav@volny.cz