GDPR

Information om NIBE AB’s behandling av ANSTÄLLDAS personuppgifter 

Nibe AB med postadress Hannabadsvägen 5, 285 32 Markaryd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

1.1 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:
Intern och extern publicering av anställds bild.

1.2 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • Administration av anställningsförhållandet.
 • Administration av pension.
 •  Företagshälsovård.

1.3 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utöva rättigheter eller fullgöra skyldigheter enligt arbetsrätten:

 • Redovisa och betala arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, tillhandahålla lönespecifikation och arbetsgivardeklaration samt lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och till dig som anställd.
 • Sjukfrånvaro, betala ut sjuklön och göra sjukanmälan till Försäkringskassan vid ansökan om sjukpenning samt vid begäran från Försäkringskassan tillhandahålla inkomstuppgift och utfärda arbetsgivarutlåtande.
 • Uppfylla reglerna om förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) (MBL).
 • Uppfylla reglerna om uppsägningstid och turordning enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS).
 • Uppfylla vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078).

1.4 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Behörighetskontroll.
 • Säkerhet/spårbarhet.
 • Information, t.ex. tidsinformation.
 • För hantering av IT-utrustning ur användarsynpunkt.

1.5 Vårt eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna säkerställa att Nibe har en trygg och välfungerande IT-miljö.

1.6 Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett avtalsenligt krav. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan det inverka på vår möjlighet att uppfylla våra åtaganden till dig som anställd samt vår skyldighet att uppfylla de rättsliga förpliktelser som vi har att följa som arbetsgivare till dig.

2. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

2.1 Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part som behandlar dina personuppgifter för att bistå med uppgifter som rör fullgörandet av din anställning, till exempel kan pensionsförvaltare, försäkringsbolag, banker, låneinstitut, revisionsbyråer, företag som tillhandahåller ersättning och personalförmåner, företag som vi använder oss av i samband med bokning av resor och tjänstebilar och molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

2.2 Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till myndigheter eller andra aktörer i enlighet med lag eller kollektivavtal såsom arbetslöshetskassa, fackförbund, fackföreningar och försäkringskassa, kommuner, kronofogdemyndighet, skattemyndighet och pensionsmyndighet.

3. Överföring av personuppgifter till tredje land

3.1 Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

4.1 Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt anställningsavtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera anställningsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig eller så länge Nibe är skyldig att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, förordning, praxis, kollektivavtal eller myndighetsbeslut.

4.2 Vi kan också komma att behöva behandla dina personuppgifter efter att du har avslutat din anställning hos Nibe. Exempelvis, kan det vara nödvändigt att bevara vissa personuppgifter för administrativa ändamål och för att kunna uppfylla lagkrav, t.ex. för utbetalning av pension, semesterersättning, utlämnande av arbetsbevis, tjänstgöringsintyg och referenser till andra arbetsgivare samt för bokföringsändamål.

4.3 Vi kan även komma att bevara uppgifter om skälen för anställningens upphörande samt arbetsbetyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som Nibe har gett till dig som anställd efter det att anställningsförhållandet har upphört.

4.4 Efter anställningens upphörande lagras den anställdas personuppgifter under sju år i den utsträckning dessa uppgifter är väsentliga med beaktande av bokförings- och revisionsändamål i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). Vidare lagras personuppgifter såsom bland annat namn och anställningstid under en obegränsad tid vilket motiveras av bestämmelserna om uppsägningstid och turordning i lag om anställningsskydd (1982:80). Uppgifter som går att härleda till pension sparas i tio år efter att den anställde gått i pension, utifrån allmänna preskriptionsregler och preskriptionslagen (1981:130).

5. Dina rättigheter

5.1 I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

5.2 Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

5.3 Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

5.4 Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

6 . Kontakta oss

6.1 Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att följa denna länk.