Słońce przedziera się przez igły.

Program Czyste Powietrze

RZĄDOWY PROGRAM DOTACJI CZYSTE POWIETRZE 2.0

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery. Oferuje on dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych towarzyszących całemu procesowi.

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE

Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

dla kogo?

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o rocznym dochodzie Wnioskodawcy nieprzekraczającym 100 000 zł. Osoby takie są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania i mogą składać wniosek o dotację, bądź dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego na cele termomodernizacji budynku.

Drugą grupą Beneficjentów - uprawnioną do podwyższonego poziomu dofinansowaniawłaściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o wysokości miesięcznego dochodu na osobę nieprzekraczającego 1 564 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 189 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Osoby z tej grupy mogą składać wniosek o dotację, bądź dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, a także istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów.

Trzecią grupą Beneficjentów - uprawnioną do najwyższego poziomu dofinansowania - są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o wysokości miesięcznego dochodu na osobę nieprzekraczającego 900 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 1 260 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W tym przypadku możliwe jest złożenie wniosku o dotację, zaś w kolejnej fazie planowane jest również uruchomienie pożyczek dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów.

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym zobowiązania (umowy z Beneficjentami) będą podejmowane do dnia 31.12.2027r. Wydawanie środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą miały miejsce do dnia 30.09.2029r.

Nabór do pierwszej części programu „Czyste Powietrze” upoważniającej do skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania ruszył 15 maja 2020r.

UWAGA! Dnia 25.01.2022r. został wprowadzony nabór wniosków w ramach najwyższego poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o wyższą kwotę dotacji (nawet do 69 tys. zł) będzie musiał przedstawić zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego lub zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do zasiłku.

Nowa wersja programu Czyste Powietrze umożliwia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE

ILE?

Dofinansowaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” podlegają koszty: urządzeń, materiałów oraz usług związanych z termomodernizacją budynku. Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów w zależności od grupy do której zalicza się Beneficjent i od rodzaju wybranego rozwiązania termomodernizacyjnego. W Tabeli nr 1 przedstawione zostały rodzaje przedsięwzięć, ich zakres oraz maksymalna kwota ich dotacji dla grupy Beneficjentów uprawnionej do podstawowego poziomu dofinansowania, w Tabeli 2 uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś w Tabeli 3 do najwyższego poziomu dofinansowania. Podane maksymalne kwoty dotacji opisane w poniższej tabeli nie podlegają sumowaniu oraz są ustalone jedynie dla istniejącego budynku/ lokalu mieszkalnego. Tabela nr 2 przedstawia wybrane koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Beneficjentów, którzy uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie roczne do 100 000 zł), dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie miesięczne nieprzekraczające 1 564 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 189 zł w gospodarstwach jednoosobowych), oraz Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie miesięczne nieprzekraczające 900 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 1 260 zł w gospodarstwach jednoosobowych).

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania przy przedsięwzięciach nieobejmujących wymiany źródła ciepła mogą liczyć na wsparcie do kwoty 10 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 32 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 37 tys. zł.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 60 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 67 tys. zł.

KALKULATOR DOTACJI

Skorzystaj z przygotowanego przez NFOŚiGW specjalnego kalkulatora dotacji, który ułatwia wyliczenie kwoty przysługującego dofinansowania w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do wsparcia finansowego.

Kalkulator dostępny >> TUTAJ <<

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze
Tabela nr 1. Maksymalna wartość dotacji dla więcej niż jednego przedsięwzięcia dla grupy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

L.p.

Zakres przedsięwzięcia

Maksymalna kwota dotacji

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

1.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

25 000 zł

30 000 zł

2.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

20 000 zł

25 000 zł

3.

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

15 000 zł

Nie dotyczy

Tabela 2. Maksymalna wartość dotacji dla więcej niż jednego przedsięwzięcia dla grupy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

L.p.

Zakres przedsięwzięcia

Maksymalna kwota dotacji

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

1.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

- zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

32 000 zł

37 000 zł

2.

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

15 000 zł

Nie dotyczy

Tabela 3. Maksymalna wartość dotacji dla więcej niż jednego przedsięwzięcia dla grupy Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

L.p.

Zakres przedsięwzięcia

Maksymalna kwota dotacji

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

1.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

- zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

60 000 zł

69 000 zł

2.

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

30 000 zł

Nie dotyczy

Tabela 4. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”Podstawowy poziom dofinansowania – łącznie do 30 000 zł


Podwyższony poziom finansowania – łącznie do 37 000 zł

Najwyższy poziom finansowania – łącznie do 69 000 zł

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

90%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

90%

27 000

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)

45%

13 500

60%

18 000

90%

27 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

90%

9 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

90%

40 500

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

Kotłownia gazowa

45%

6 750

75%

11 250

90%

13 500

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

90%

18 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

90%

18 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

90%

18 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

90%

9 000

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

90%

15 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

90%

9 000

WSZYSTKIE* POMPY CIEPŁA NIBE POSIADAJĄ PODWYŻSZONĄ KLASĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A++ (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)

*z wyjątkiem wentylacyjnych pomp ciepła F370 i F470

Wybierz źródło ciepła z dotacją:

WSZYSTKIE PRODUKTY MARKI NIBE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

warunki dofinansowania

  • Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o dotację oraz w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego (dotyczy Beneficjentów z podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania).
  • Dotacja przyznawana i wypłacana jest przez WFOŚIGW swoim działaniem obejmujący teren województwa, w którym modernizowany budynek jest zlokalizowany.
  • Wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystane do termomodernizacji muszą być fabrycznie nowe.
  • Ubiegać się można również o dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy Beneficjentów z podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania).
  • W sytuacji wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym dotacja przysługuje osobno na każdy z tych lokali.
  • Nie udziela się dotacji na przedsięwzięcia, na które Beneficjent otrzymał już dofinansowanie w ramach programu „Stop Smog”
  • Dotacja będzie udzielona każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu
  • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie lecz nie później niż do 30.06.2029r.

UWAGA! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA POWYŻSZEGO TERMINU O MAKSYMALNIE SZEŚĆ MIESIĘCY (DOTYCZY TO SYTUACJI NIEZALEŻNYCH OD BENEFICJENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ COVID-19).

ulga termomodernizacyjna

Dotacje uzyskiwane w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z podatkową ulgą termomodernizacyjną. Dotacja oraz ulga to instrumenty od siebie niezależne, które wspierają przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur.

Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Szczegółowe informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej dostępne TUTAJ.

Najważniejsze informacje dot. programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej

Program "Czyste Powietrze"

Ulga termomodernizacyjna

Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu dotacji na każdy

Przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości

Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieli

W ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku/ lokalu

Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienne

W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT

Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

WARUNKI TECHNICZNE WT2021

Warunkiem uzyskania dofinansowania na docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (dla budynków istniejących) lub instalację źródła ciepła oraz zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej (dla budynków nowobudowanych) jest spełnienie warunków technicznych na rok 2021 (tzw. WT 2021) określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Rozporządzenie to określa minimalną izolacyjność przegród budowlanych, którą muszą spełniać nowobudowane budynki. Wartości współczynników przenikania ciepła przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela nr 5. Wartości współczynników przenikania ciepła

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

Źródło: http://wfosigw.bialystok.pl/

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

Źródło: www.portpc.pl

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

KILKA KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
- w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
- w serwisie „gov.pl” (Usługa skladania e-wniosków jest już aktywna! Sprawdź tutaj).
3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
- poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
- poprzez serwis „gov.pl” (Usługa skladania e-wniosków jest już aktywna! Sprawdź tutaj).
4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Instrukcja składania wniosku za pomocą Portalu Beneficjenta »TUTAJ«

Nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” »TUTAJ«

WIĘCEJ O NOWEJ WERSJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE »tutaj«

Więcej informacji:

Młodszy Doradca Techniczny ds. OZE

Ewelina Glinkowska

e-mail: eglinkowska@biawar.com.pl

tel: 85 662 84 84

lub w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYMAGANA DOKUMENTACJA (do NOWEJ WERSJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE obowiązującej od 25.01.2022r.)

1.

Program priorytetowy Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 967.5 kB.

1.1

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową"

»Pobierz« Pdf, 575.5 kB.

1.2

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania"

»Pobierz« Pdf, 583.2 kB.

1.3

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania"

»Pobierz« Pdf, 557.8 kB.

1.4

Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania"

»Pobierz« Pdf, 555.8 kB.

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

»Pobierz« Pdf, 522.1 kB.

2.1

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 650.4 kB.

2.2

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.

»Pobierz« Pdf, 374.1 kB.

2.2.1

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

»Pobierz« Pdf, 94.8 kB.

2.2.2

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 230.8 kB.

2.2.3

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 213.8 kB.

3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

»Pobierz« Pdf, 73.2 kB.

3.1

Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

»Pobierz« Excel, 14.5 kB.

4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

»Pobierz« Pdf, 1.2 MB.

5.

Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami

»Pobierz« Pdf, 219.4 kB.

5.1

Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

»Pobierz« Word, 145.6 kB.

5.2

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

»Pobierz« Word, 18.6 kB.

6.

Lista banków, które prowadzą nabór wniosków o dotację w ramach programu Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 440.3 kB.