Słońce przedziera się przez igły.

Program Czyste Powietrze

RZĄDOWY PROGRAM DOTACJI CZYSTE POWIETRZE 2.0

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery. Oferuje on dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych towarzyszących całemu procesowi.

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE

Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

dla kogo?

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o rocznym dochodzie Wnioskodawcy nieprzekraczającym 100 000 zł. Osoby takie są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania i mogą składać wniosek o dotację bądź pożyczkę przeznaczoną na cele termomodernizacji budynku.

Drugą grupą Beneficjentów - uprawnioną do podwyższonego poziomu dofinansowaniawłaściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o wysokości miesięcznego dochodu na osobę nieprzekraczającego 1 564 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 189 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym zobowiązania (umowy z Beneficjentami) będą podejmowane do dnia 31.12.2027r. Wydawanie środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą miały miejsce do dnia 30.09.2029r.

Nabór do pierwszej części programu „Czyste Powietrze” upoważniającej do skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania ruszył 15 maja 2020r.

UWAGA! Dnia 21.10.2020r. został wprowadzony nabór wniosków w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o wyższą kwotę dotacji (nawet do 37 tys. zł) będzie potrzebne zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Żądanie takiego dokumentu można złożyć w

Nowa wersja programu Czyste Powietrze umożliwia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE

ILE?

Dofinansowaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” podlegają koszty: urządzeń, materiałów oraz usług związanych z termomodernizacją budynku. Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów w zależności od grupy do której zalicza się Beneficjent i od rodzaju wybranego rozwiązania termomodernizacyjnego. W Tabeli nr 1 przedstawione zostały rodzaje przedsięwzięć, ich zakres oraz maksymalna kwota ich dotacji dla dwóch grup Beneficjentów. Podane maksymalne kwoty dotacji opisane w poniższej tabeli nie podlegają sumowaniu oraz są ustalone jedynie dla istniejącego budynku/ lokalu mieszkalnego. Tabela nr 2 przedstawia wybrane koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Beneficjentów, którzy uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie roczne do 100 000 zł) oraz dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie miesięczne nieprzekraczające 1 564 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 189 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 32 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 37 tys. zł.

KALKULATOR DOTACJI

Skorzystaj z przygotowanego przez NFOŚiGW specjalnego kalkulatora dotacji, który ułatwia wyliczenie kwoty przysługującego dofinansowania w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do wsparcia finansowego.

Kalkulator dostępny >> TUTAJ <<

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze
Tabela nr 1. Maksymalna wartość dotacji dla więcej niż jednego przedsięwzięcia dla dwóch grup Beneficjentów

L.p.

Zakres przedsięwzięcia

Beneficjenci z podstawowym systemem dofinansowania

Beneficjenci z podwyższonym systemem dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji przedsięwzięć nie obejmujących mikroinstalacji fotowoltaicznej

Maksymalna kwota dotacji przedsięwzięć obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczną

Maksymalna kwota dotacji przedsięwzięć nie obejmujących mikroinstalacji fotowoltaicznej

Maksymalna kwota dotacji przedsięwzięć obejmujących mikroinstalacje fotowoltaiczną

1.

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

25 000 zł

30 000 zł

32 000 zł

37 000 zł

2.

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.)

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

20 000 zł

25 000 zł

15 000 zł

Nie dotyczy

3.

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

10 000 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tabela nr 2. Maksymalne wartości dotacji dla poszczególnych przedsięwzięć dla dwóch grup Beneficjentów

L.p.

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Wymagania techniczne

Dochód roczny do 100 000 zł

Dochód miesięczny do 1 564 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 189 zł w gospodarstwach jednoosobowych

Maksymalne dofinansowanie (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalne dofinansowanie (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

1.

Audyt energetyczny

Koszt wykonania audytu energetycznego jest kwalifikowany, pod warunkiem że Wnioskodawca będzie realizował zadanie związane z ociepleniem przegród budowlanych oraz, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia

100%

1 000

100%

1 000

2.

Dokumentacja projektowa

Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:

- przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie,

- modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.,

- wymiany źródła ciepła,

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

30%

600

60%

1 200

3.

Ekspertyzy

Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji).

30%

150

60%

300

4.

Podłączenie do sieci z przyłączem

Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa).

50%

10 000

75%

15 000

5.

Pompa ciepła powietrze/woda

Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (wtym opłata przyłączeniowa).

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

30%

9 000

60%

18 000

6.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej kl. efektywności energetycznej

Zakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

45%

13 500

60%

18 000

7.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

30%

3 000

60%

6 000

8.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej kl. efektywności energetycznej

Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

45%

20 250

60%

27 000

9.

Kocioł gazowy kondensacyjny

Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem, zbiornikiem na gaz.

Kotły gazowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

30%

4 500

60%

9 000

10.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem; Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Kotły gazowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

45%

6 750

75%

11 250

11.

Kocioł olejowy kondensacyjny

Zakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem, zbiornikiem na olej.

Kotły olejowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

30%

4 500

60%

9 000

12.

Kocioł na węgiel

Zakup/montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Kotły na węgiel muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);

Kotły na węgiel muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa; Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska; Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

30%

3 000

60%

6 000

UWAGA! Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.


13. Kocioł zagazowujący drewno

Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego. Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe.
Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem;
Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

30%

6 000

60%

12 000

14.

Kocioł na pellet drzewny

Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Kotły na pellet drzewny muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign); Kotły na pellet drzewny muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa; Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska; Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

30%

6 000

60%

12 000

15.

Ogrzewanie elektryczne

Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika c.w.u. z osprzętem.

30%

3 000

60%

6 000

16.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej).

Kolektory słoneczne muszą posiadać: Certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający m.in. przeprowadzenie badań kolektora; Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

30%

4 500

60%

9 000

17.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne).

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

30%

5 000

60%

10 000

18.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem; Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej; Zakończenie zadania rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci.

50%

5 000

50%

5 000

W sytuacji, gdy Beneficjent planuje zrealizować kilka przedsięwzięć wymienionych w Tabeli 2, ich łączna kwota dotacji nie może przekroczyć wartości podanej w Tabeli 1.

WSZYSTKIE* POMPY CIEPŁA NIBE POSIADAJĄ PODWYŻSZONĄ KLASĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A++ (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)

*z wyjątkiem wentylacyjnych pomp ciepła F370 i F470

Wybierz źródło ciepła z dotacją:

WSZYSTKIE PRODUKTY MARKI NIBE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

warunki dofinansowania

  • Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o dotację oraz w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego (po uruchomieniu bankowej części programu).
  • Dotacja przyznawana i wypłacana jest przez WFOŚIGW swoim działaniem obejmujący teren województwa, w którym modernizowany budynek jest zlokalizowany.
  • Wypłacenie środków nastąpić może w całości lub w maksymalnie 3 częściach na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy lub Beneficjenta w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystane do termomodernizacji muszą być fabrycznie nowe.
  • Dofinansowanie nie jest udzielane na przedsięwzięcia, których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia, w zakres których wchodzi zakup i montaż źródła ciepła.
  • Ubiegać się można również o dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
  • W sytuacji wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym dotacja przysługuje osobno na każdy z tych lokali.
  • Nie udziela się dotacji na przedsięwzięcia, na które Beneficjent otrzymał już dofinansowanie w ramach programu „Stop Smog”
  • Dotacja będzie udzielona każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu
  • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

UWAGA! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA POWYŻSZEGO TERMINU O MAKSYMALNIE SZEŚĆ MIESIĘCY (DOTYCZY TO SYTUACJI NIEZALEŻNYCH OD BENEFICJENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ COVID-19).

ulga termomodernizacyjna

Dotacje uzyskiwane w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z podatkową ulgą termomodernizacyjną. Dotacja oraz ulga to instrumenty od siebie niezależne, które wspierają przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur.

Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Szczegółowe informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej dostępne TUTAJ.

Najważniejsze informacje dot. programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej

Program "Czyste Powietrze"

Ulga termomodernizacyjna

Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu dotacji na każdy

Przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości

Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieli

W ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku/ lokalu

Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienne

W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT

Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

WARUNKI TECHNICZNE WT2021

Warunkiem uzyskania dofinansowania na docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (dla budynków istniejących) lub instalację źródła ciepła oraz zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej (dla budynków nowobudowanych) jest spełnienie warunków technicznych na rok 2021 (tzw. WT 2021) określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Rozporządzenie to określa minimalną izolacyjność przegród budowlanych, którą muszą spełniać nowobudowane budynki. Wartości współczynników przenikania ciepła przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela nr 3. Wartości współczynników przenikania ciepła

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

Źródło: http://wfosigw.bialystok.pl/

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

Źródło: www.portpc.pl

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dotacja ramach programu Czyste Powietrze

KILKA KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
- w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
- w serwisie „gov.pl” (Usługa skladania e-wniosków jest już aktywna! Sprawdź tutaj).
3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
- poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
- poprzez serwis „gov.pl” (Usługa skladania e-wniosków jest już aktywna! Sprawdź tutaj).
4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Instrukcja składania wniosku za pomocą Portalu Beneficjenta »TUTAJ«

Nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” »TUTAJ«

WIĘCEJ O NOWEJ WERSJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE »tutaj«

Więcej informacji:

Młodszy Doradca Techniczny ds. OZE

Ewelina Glinkowska

e-mail: eglinkowska@biawar.com.pl

tel: 85 662 84 84

lub w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym zobowiązania (umowy z Beneficjentami) będą podejmowane do dnia 31.12.2027r. Wydawanie środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą miały miejsce do dnia 30.09.2029r. 

Nabór do pierwszej części programu „Czyste Powietrze” upoważniającej do skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania ruszył 15 maja 2020r.

WYMAGANA DOKUMENTACJA (do NOWEJ WERSJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE obowiązującej od maja 2020)

1.

Program priorytetowy Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 1.5 MB.

1.1

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową"

»Pobierz« Pdf, 612.5 kB.

1.2

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania"

»Pobierz« Pdf, 1 MB.

1.3

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania"

»Pobierz« Pdf, 1.1 MB.

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

»Pobierz« Pdf, 522.1 kB.

2.1

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 650.4 kB.

2.2

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.

»Pobierz« Pdf, 374.1 kB.

2.2.1

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

»Pobierz« Pdf, 94.8 kB.

2.2.2

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 230.8 kB.

2.2.3

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

»Pobierz« Pdf, 213.8 kB.

3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

»Pobierz« Pdf, 73.2 kB.

3.1

Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

»Pobierz« Excel, 14.5 kB.

4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

»Pobierz« Pdf, 1.2 MB.

5.

Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami

»Pobierz« Pdf, 219.4 kB.

5.1

Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

»Pobierz« Word, 145.6 kB.

5.2

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

»Pobierz« Word, 18.6 kB.