aanvraagformulier voor inbedrijfstelling incl. koeltechnische werkzaamheden BELGIë

Wij willen graag uw aanvraag voor de inbedrijfstelling incl. koeltechnische werkzaamheden van de NIBE split warmtepomp(en) in behandeling nemen.

Aan deze werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden welke staan omschreven in het document “Inbedrijfstellingsvoorwaarden incl. koeltechnisch werkzaamheden” en tevens onderdeel uitmaken van dit document. U wordt dringend verzocht de inhoud van dit document goed door te lezen en het e.e.a. als zodanig uit te voeren. Tevens dient de installatie veilig bereikbaar én vrij toegankelijk te zijn. Onze service-technici beschikken niet over eigen middelen om bijvb. daken veilig te bereiken en betreden. De opdrachtgever/installateur dient hiervoor zorg te dragen!

Aanvraagformulier voor inbedrijfstelling incl. koeltechnische werkzaamheden
Apparaat

Indien dit niet bekend is, 6-cijferige artikelcode NIBE
Installateur

InstallatieadresOpdracht


Inbedrijfstellingsvoorwaarden NIBE warmtepompsystemen: assistentie bij het instellen van de parameters incl. koeltechnische werkzaamheden

Als extra ondersteuning kunt u gebruik maken van de NIBE inbedrijfstellingsservice. Om de inbedrijfstellingsservice efficiënt en goed te laten verlopen is het nodig dat de installatie aan een aantal essentiële voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden worden in dit document verder toegelicht. Tevens vermelden wij in dit document wat u van ons kunt verwachten, zodat u al in een vroeg stadium kunt overzien of bepaalde zaken niet inbegrepen zijn en u hier tijdig op kunt anticiperen. Uiteraard is het ook mogelijk om, na het volgen van onze technische trainingen, zelf de inbedrijfstelling uit te voeren. Meer informatie over onze trainingen kunt u vinden op onze website.

1.0 Aanvraag inbedrijfstelling (via NIBE website, menu INSTALLATEUR, Inbedrijfstelling incl. koeltechnische gassen aanvragen)

Een aanvraag voor een inbedrijfstelling dient schriftelijk te gebeuren. Wij verzoeken u minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de inbedrijfstelling het digitale aanvraagformulier aan ons te retourneren. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren die digitaal retour worden gestuurd, worden in behandeling genomen. Na ontvangst van uw aanvraag zal onze serviceplanning contact met u opnemen.

2.0 Montageaspecten (door installateur)

1. De installatie is m.b.t. elektrische voeding conform de geldende normen en richtlijnen aangesloten en het buitendeel is voorzien van een werkschakelaar.
2. De bedrading m.b.t. aansturing, communicatie en afstandsbedieningen is conform de aanwijzingen in de installatiehandleiding(en) aangesloten.
3. Alle hydraulische verbindingen zijn aangesloten, inclusief de eventueel benodigde driewegklep.

3.0 Voorbereidende werkzaamheden (door installateur)

Voorafgaand aan de daadwerkelijke inbedrijfstelling dienen de volgende handelingen te zijn verricht:
1. De juiste elektrische voeding dient aanwezig te zijn en te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de engineering data, en dient voorafgaand aan de inbedrijfstelling minimaal 6 uur ingeschakeld te zijn i.v.m. de carterverwarming van de compressoren.
2. De waterzijdige installatie is hydraulisch goed gespoeld met zuiver drinkwater.
3. De waterzijdige installatie is volledig ontlucht. 4. De “startgids” (zie installatiehandleiding) dient volledig te zijn doorlopen, zoals o.a. voor het ontluchten en testen.

4.0 Aandachtspunten tijdens de inbedrijfstelling

Om tijdens de inbedrijfstelling de werkzaamheden vlot en efficiënt te laten verlopen, dienen de volgende voorwaarden te zijn gecreëerd.
1. De ruimtes waar de NIBE apparatuur is gemonteerd dienen vrij toegankelijk te zijn. Er dient ter plaatse een medewerker van onze opdrachtgever (installateur) aanwezig te zijn, die bekend is met de gehele installatie.

5.0 Werkzaamheden NIBE

Tijdens de inbedrijfstelling zal onze medewerker de volgende werkzaamheden verrichten (2 t/m 5 niet voor Monobloc):
1. Visuele controle van de hydraulische, koeltechnische en elektrische aansluitingen (zie 2.0 en 3.0).
2. Aansluiten van de door de installateur gemonteerde koeltechnische leidingen.
3. Lektestbeproeving van het koeltechnische gedeelte bij een testdruk van 40 bar met droge stikstof.
4. Vacumeren van de koeltechnische installatie.
5. Openen van de koeltechnische kranen en, indien nodig, het bijvullen van koudemiddel.
6. Instellen van de parameters volgens wensen van de installateur. Deze instellingen zijn toepassingsafhankelijk en dienen vooraf bij de installateur bekend te zijn.
7. Opstarten warmtepomp.
8. Controle van de werking van de 3-wegklep (indien aanwezig).
9. Doornemen en invullen van de checklist.
10. Uitleg verstrekken aan de klant over de instellingsmogelijkheden.
11. Het opstellen van een servicerapport en logboek waarin op- en aanmerkingen en eventuele aanbevelingen worden genoteerd.
12. Het servicerapport en factuur krijgt u na de inbedrijfstelling per email toegezonden.
13. NIBE zal het logboek opstellen en aan u verstrekken, u als installateur dient ervoor zorg te dragen dat dit logboek op locatie nabij het apparaat aanwezig is.

6.0 Kosten werkzaamheden NIBE

Voor de standaard kosten voor het inregelen van NIBE warmtepompsystemen incl. koeltechnische werkzaamheden, verwijzen wij u naar onze actuele servicetarieven op onze website.

Indien de installatie niet opgeleverd wordt zoals in dit document is beschreven, zal de installatie niet inbedrijf worden gesteld, maar zullen er wel kosten in rekening worden gebracht. Deze standaard kosten bedragen € 175 en worden vermeld op de werkbon/ checklist.