Start Installateur Aanvragen en registraties Servicebezoek of inbedrijfstelling aanvragen Aanvraagformulier voor inbedrijfstelling incl. koeltechnische werkzaamheden

Aanvraagformulier voor inbedrijfstelling inclusief koeltechnische werkzaamheden België

Vraag een inbedrijfstelling inclusief koeltechnische werkzaamheden aan

We willen graag uw aanvraag voor de inbedrijfstelling van NIBE warmtepomp(en) in behandeling nemen. Houd hierbij rekening met de volgende vier punten:

 1. Aan deze werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. Deze staan omschreven in het document “Inbedrijfstellingsvoorwaarden incl. koeltechnisch werkzaamheden” en tevens onderdeel uitmaken van dit document. U wordt dringend verzocht de inhoud van dit document goed door te lezen en het een en ander als zodanig uit te voeren.
 2. NIBE kan géén toestellen inbedrijfstellen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is.
 3. De complete installatie moet volledig waterzijdig én elektrisch zijn aangesloten volgens de installatievoorschriften.
 4. Tevens dient de installatie veilig bereikbaar én vrij toegankelijk te zijn. Onze service-technici beschikken niet over eigen middelen om bijvoorbeeld daken veilig te bereiken en betreden. De opdrachtgever/installateur dient hiervoor zorg te dragen!

Vul onderstaande gegevens correct en volledig in en verstuur uw verzoek minimaal 10 werkdagen voor de gewenste inbedrijfsteldatum. Bij een niet correct of volledig ingevuld formulier kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

APPARAAT

INSTALLATEUR

INSTALLATIEADRES

OPDRACHTNUMMER

Inbedrijfstellingsvoorwaarden NIBE warmtepompsystemen: assistentie bij het instellen van de parameters inclusief koeltechnische werkzaamheden

Als extra ondersteuning kunt u gebruikmaken van de NIBE inbedrijfstellingsservice. Om de inbedrijfstellingsservice efficiënt en goed te laten verlopen, is het nodig dat de installatie aan een aantal essentiële voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden worden in dit document verder toegelicht. Tevens vermelden we in dit document wat u van ons kunt verwachten, zodat u al in een vroeg stadium kunt overzien of bepaalde zaken niet inbegrepen zijn en hier tijdig op kunt anticiperen. Uiteraard is het ook mogelijk om - na het volgen van onze technische trainingen - zelf de inbedrijfstelling uit te voeren. Meer informatie over onze trainingen kunt u vinden op onze website.

Aanvraag inbedrijfstelling

Een aanvraag voor een inbedrijfstelling dient schriftelijk te gebeuren. We verzoeken u minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de inbedrijfstelling het digitale aanvraagformulier aan ons te retourneren. NIBE neemt alleen volledig ingevulde, ondertekende en digitaal retour gestuurde formulieren in behandeling. Na ontvangst van uw aanvraag zal onze serviceplanning contact met u opnemen.

Montageaspecten (door installateur)

 1. De installatie is m.b.t. elektrische voeding aangesloten conform de geldende normen en richtlijnen en het buitendeel is voorzien van een werkschakelaar;
 2. De bedrading m.b.t. aansturing, communicatie en afstandsbedieningen is aangesloten conform de aanwijzingen in de installatiehandleiding(en);
 3. Alle hydraulische verbindingen, inclusief de eventueel benodigde driewegklep, zijn aangesloten.

Voorbereidende werkzaamheden (door installateur)

Voorafgaand aan de daadwerkelijke inbedrijfstelling dienen de volgende handelingen te zijn verricht:

 1. De juiste elektrische voeding is aanwezig, voldoet aan de eisen die worden gesteld in de engineering-data en is voorafgaand aan de inbedrijfstelling minimaal 6 uur ingeschakeld (i.v.m. de carterverwarming van de compressoren);
 2. De waterzijdige installatie is hydraulisch goed gespoeld met zuiver drinkwater.
 3. De waterzijdige installatie is volledig ontlucht.
 4. De 'startgids' (zie installatiehandleiding) is volledig doorlopen, zoals (onder andere) voor het ontluchten en testen.

Aandachtspunten tijdens de inbedrijfstelling

Om tijdens de inbedrijfstelling de werkzaamheden vlot en efficiënt te laten verlopen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. De ruimtes waar de NIBE apparatuur is gemonteerd, zijn vrij toegankelijk;
 2. Er is er plaatse een medewerker van onze opdrachtgever (installateur) aanwezig die bekend is met de gehele installatie.

Werkzaamheden NIBE

Tijdens de inbedrijfstelling zal onze medewerker de volgende werkzaamheden verrichten (2 t/m 5 gelden niet voor monobloc):

 1. Visuele controle van de hydraulische, koeltechnische en elektrische aansluitingen (zie 2.0 en 3.0);
 2. Aansluiten van de door de installateur gemonteerde koeltechnische leidingen;
 3. Lektestbeproeving van het koeltechnische gedeelte bij een testdruk van 40 bar met droge stikstof;
 4. Vacumeren van de koeltechnische installatie;
 5. Openen van de koeltechnische kranen en (indien nodig) bijvullen van koudemiddel;
 6. Instellen van de parameters volgens wensen van de installateur. Deze instellingen zijn toepassingsafhankelijk en dienen vooraf bij de installateur bekend te zijn;
 7. Opstarten warmtepomp
 8. Controle van de werking van de 3-wegklep (indien aanwezig);
 9. Doornemen en invullen van de checklist;
 10. Uitleg verstrekken aan de klant over de instellingsmogelijkheden;
 11. Opstellen van een servicerapport en logboek waarin op- en aanmerkingen en eventuele aanbevelingen worden genoteerd.
 12. Het servicerapport en de factuur krijgt u na de inbedrijfstelling per email toegezonden.
 13. NIBE zal het logboek opstellen en aan u verstrekken. Als installateur dient u ervoor te zorgen dat dit logboek op locatie nabij het apparaat aanwezig is.

Kosten werkzaamheden NIBE

Voor de standaardkosten voor het inregelen van NIBE warmtepompsystemen inclusief koeltechnische werkzaamheden verwijzen we u naar de actuele servicetarieven op onze website.

Indien de installatie niet kan worden opgeleverd zoals in dit document is omschreven, zal de installatie niet in bedrijf worden gesteld. Wel zullen er in dat geval kosten in rekening gebracht. Deze standaardkosten bedragen € 175,00 en worden vermeld op de werkbon/ checklist.

test

Blijf op de hoogte

test

NIBE Academy voor professionals

test

Tips voor de installateur