[Zoom]:
100%
+
[Reset]
- [You can also zoom with Ctrl + scroll]

Принцип на свързване

-BP5 -CM1 -FL2 P -EB101-QM40 -EB101-RM1 -EB101-FL10 -EB101-QM1 -EB101-QZ2 -EB101 - AA35 -GP12.1 -EB101 - AA35- B T1 XL1 XL2 -EB102-QM40 -EB102-RM1 -EB102-FL10 -EB102-QM1 -EB102-QZ2 -EB102 - AA35 -GP12.2 -EB102 XL1 XL2 -EB103-QM40 -EB103-FL10 -EB103-QM1 -EB103-RM1 -EB103-QZ2 -EB103 -EB103 - AA25 - AA35 -GP12.3 -EB103 XL1 XL2 -EB104-QM1 -EB104-QM40 -EB104-RM1 -EB104-QZ2 - AA35 -GP12.4 -EB104 -EB104 -EB104-FL10 XL1 XL2 - AA35 - B T25 - AA35- B T71 -CP10.2 -EP45-GP10 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -EQ1 - AA25 -EQ1-QN12 -EQ1 -EQ1 - AA25 -EQ1-QN12 -EQ1 -EB2 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -RN1 -EB1 -EB1 - AA35 - B T63 -EB1 -EB1 -EP1-EP7 -EP 1 - Q N 1 1 -EP1 -EP1- B T52 -CP10.1 -CP10.1 -CP10.1 -RM1 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EP22-GP10 -EP22- B T2 -EP22 - AA25 -EP22-QN25 -EP 22 - B T 3 -EP22 -EP21-QN25 -EP21- B T3 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP21 - AA25 -EP21 K - AA35 -QN10 -EP22-QN25 -EP22- B T3 -EP22-GP10 -EP22- B T2 -EP22 - AA25 -EP22 K - AA35 -QN10 -CP1.1 - AA35- B T7 -CP1.2 -CP1.1 - AA35- B T7 -CP1.1-RN1.1 -CP1.1 - AA35 - B T7 - AA35 -QN10 - AA35 -QN10 - AA35 -QN10 - AA35 -QN10 -CP1.2 -CP4 -EB3 -QA1 -EB3 -QZ1 - AA25 -QZ1- B T70 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ1-RM1 -QZ1 -QZ 1 - R N 1 -CP1.1 -RN1.2 -CP1.2 -RN1.1 -CP1.2 -RN1.2 -CP1.2 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -CL11 -QN19 - AA35 - B T6 - AA35- B T6 - AA35 -QN43 -RN1 - AA35-QN43 -EP1-CT3 -EP1-CT2 -EP1-CT1 - AA35-GP10 - AA35 - AA35 - AA35 - AA35 -CP1.1-QM40 -CP1.1- WM3.2 -CP1.1 - WM3.1 -CP1.1 -CM4 -CP1.1 -FL1 -CP1.1 -FL5 -CP1.1 -QN17 -CP1.1-QM40 -CP1.1- WM3.2 -CP1.1 - WM3.1 -CP1.1 -CM4 -CP1.1 -FL1 -CP1.1 -FL5 -CP1.1 -QN17 -CP1.2 - WM3.2 -CP1.2 -FL5 -CP1.2 -QM40 -CP1.2 - WM3.2 -CP1.2 -FL5 -CP1.2-QM40

Защитното и предпазно оборудване, както и компоненти, които улесняват обслужването (например възвратни клапани, предпазни клапани, байпасни клапани, спирателни клапани), трябва да бъдат монтирани в съответствие с националните разпоредби и стандарти. Инсталацията трябва да бъде оразмерена така, за да се справи с минималния поток за размразяване при работа на 100 % на зарядната помпа.

Docking-ComponentNotesTitle

[Docking-ComponentNotesParagraph]

Функция

Термопомпа

Компресорът в S2125/F2120/F2040 се управлява от инвертор. Мощността на компресора се регулира според нуждите и се насочва към отопление, производство на топла вода, охлаждане или отопление на басейна.

Компресорът в F2300 е от тип с включване/изключване. Пълната мощност на компресора се насочва към отопление, производство на топла вода, охлаждане или отопление на басейна.

В случай на няколко термопомпи, те се включват една по една, както е необходимо.

Производство на топлина

SMO 40 е снабден със система за управление на отоплението, което означава, че подаването на отопление в къщата се извършва според избраните настройки. За повече информация относно производството на топлина вижте Ръководство за монтажника.

Производство на топла вода

Ако е необходимо загряване на топлата вода, се свързват един или повече външни водонагреватели/акумулиращи резервоари.

Производството на топла вода се осъществява чрез термопомпата(ите), които са настроени да произвеждат топла вода.

Ако температурата на топлата вода надвишава 60 °C, инсталацията трябва да бъде снабдена със смесителен клапан.

За повече информация относно производството на топла вода вижте ръководството на SMO 40 и/или ръководството на водонагревателя/акумулиращия резервоар.

Функции/аксесоари

Външна циркулационна помпа

Посредством аксесоара NIBE AXC 30 (по един за всяка използвана допълнителна функция), може да се свърже допълнителна помпа за средата-топлоносител към SMO 40, ако аларменото реле (AUX изход) се задейства за друга функция. Ако AUX изходът не може да се използва за допълнителна помпа за средата-топлоносител, функцията се предлага като:

  • добавка

  • шунтово управление на допълнителното количество топлина

Допълнителна помпа за антифриз

Ако има голям спад на налягането от страната на антифриза, може да се наложи използване на външна помпа за антифриз.

Допълнителна система за климатизация

Тази функция изисква използване на аксесоара NIBE AXC 30. Към допълнителната климатична система са свързани шунтов клапан, сензори за линията за подаване и за възвратната линия, както и циркулационна помпа. Температурата в допълнителната система за климатизация е в съответствие с избрания наклон на кривата и настройката на отместване. Към инсталацията могат да бъдат свързани до 8 допълнителни системи и всяка допълнителна система за климатизация трябва да работи при по-ниска температура от тази на системата, от която е шунтирана. За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара. Вижте описанието на порта в ръководството на клапана.

Допълнителна система за отопление

Тази функция изисква използване на аксесоара NIBE AXC 30. Към другите отоплителни контури с по-ниски изисквания към температурата (напр. система за подово отопление) се свързват шунтов клапан, сензори за линията за подаване и за възвратната линия, както и циркулационна помпа. Температурата в допълнителната система за отопление следва избрания наклон на кривата и настройката на отместване. Към инсталацията могат да се свържат до 8 допълнителни системи за отопление. За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара. Вижте описанието на порта в ръководството на клапана.

Допълнителен нагревател за топла вода

За по-добри характеристики на топлата вода.

Възстановяване на топлина от вентилационна система

Възстановяването на топлина от вентилационната система означава, че топлината се възстановява от отработения въздух и се подава към инсталацията.

Тази функция изисква използване на аксесоара F135. Вграденият вентилатор на F135 изсмуква въздух от различните зони на къщата към рекуператора. Тук топлинната енергия се прехвърля към възвратната линия, като по този начин се повишава температурата и коефициентът на производителност на инсталацията.

За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара.

Система за подпочвени води

Посредством NIBE AXC 30 към термопомпата може да се свърже помпа за подпочвени води, ако софтуерно управляваният изход (AUX изход) се използва за нещо друго.

Тази връзка позволява използване на подпочвени води като източник на топлина. Подпочвената вода се изпомпва в междинен топлообменник. Междинният топлообменник се използва за защита на топлообменника на термопомпата от замърсяване и замръзване. Водата се освобождава в подземно съоръжение за филтриране или сондажен кладенец.

Помпата за подпочвени води работи едновременно с помпата за антифриз.

Охлаждане (при 2-тръбна система)

Охлаждането и отоплението се разпространяват чрез една и съща система за климатизация.

Охлаждане (при 4-тръбна система)

Посредством аксесоара NIBE AXC 30 отделните системи за охлаждане и отопление може да се свържат чрез реверсивен клапан.

Басейн

Посредством аксесоара NIBE AXC 30, NIBE S2125/F2120/F2040/F2300 може да се използва за отопление на басейн.

За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара.

Избор на термопомпа

По време на работа за отопление на басейн и за производството на топла вода, можете да изберете коя от термопомпите ще отговаря за работата. Може да се направят още избори на термопомпа.

Стъпково управление на допълнителното количество топлина

Допълнителното количество топлина, която изисква аксесоарът NIBE AXC 30. NIBE AXC 30 чрез управляващ сигнал, може да осъществява стъпково управление на допълнителното количество топлина. Допълнителното количество топлина се използва за производство на топлина.

За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара.

Стъпково управление на допълнителното количество топлина преди QN10

Тази функция позволява използване на външен допълнителен нагревател, например електрически котел, който да помага при отоплението/производството на топла вода.

С помощта на SMO 40 още три безпотенциални релета се използват за допълнително управление на топлината, което след това осигурява максимални 3 линейни или 7 двоични стъпки.

Потокът през допълнителното количество топлина се осигурява от зарядната помпа (GP12) или от външна циркулационна помпа (GP10).

За повече информация относно стъпковото управление на допълнителното количество топлина вижте Ръководство за монтажника.

Потопяем нагревател в резервоар

Използва се за производство на топла вода по времето, когато термопомпата дава приоритет на други изисквания.

Потопяемият нагревател в резервоар може да се използва и ако е необходима топла вода с по-висока температура от тази, която може да осигури една термопомпа.

Шунтово управление на допълнителното количество топлина

Допълнителното количество топлина, която изисква аксесоарът NIBE AXC 30. NIBE AXC 30 чрез управляващ сигнал, може да се управлява допълнителното количество топлина, което също може да получи приоритет. Допълнителното количество топлина се използва за производство на топлина.

За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара.

Централно отопление за отопляване

Тази функция позволява използване на допълнително количество топлина за подпомагане на работата на централното отопление.

Централно отопление за отопляване с модул за централно отопление Cetetherm

Тази функция позволява използване на допълнително количество топлина за подпомагане на работата на централното отопление.

Външната циркулационна помпа GP10 и сензорите BT25, и BT71 са включени в доставката и можете да ги намерите в модула за централно отопление. Сензорите са свързани към SMO 40.

Централно отопление за отопляване и производство на топла вода с модул за централно отопление от Cetetherm

Тази функция дава възможност на централното отопление да произвежда допълнително както топлина, така и топла вода, включително да осъществява и циркулация на топлата вода.

Външната циркулационна помпа GP10 и сензорите BT25, и BT71 са включени в доставката и можете да ги намерите в модула за централно отопление. Сензорите са свързани към SMO 40.

Електрически резервен нагревател

Когато работата на компресора е спряна поради ниска външна температура, от изхода на AUX може да се активира електрически нагревател. Макс. препоръчителна мощност е 4,5  kW.

За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара.

Антифриз с шунтово управление

Това свързване дава възможност за управление на шунтов клапан, който регулира температурата на входящия антифриз.

Термопомпата управлява шунтов клапан (QN41), за да ограничи максималната температура на входящия антифриз чрез сензор за температурата (BT26). Ако сензорът регистрира стойност над максималната зададена температура, шунтовият клапан се затваря, за да се намали сместа от входящ антифриз.

Функцията е активна само когато аксесоарът NIBE AXC 30 е активиран и когато компресорът в системата работи.

Буферен съд (UKV)

Буферният съд е акумулиращ резервоар, който е подходящ за свързване към термопомпа или друг външен източник на топлина, и може да има няколко различни приложения.

За допълнителна информация вижте Ръководство за монтажника на аксесоара.

Циркулация на топла вода

SMO 40 може да управлява циркулационна помпа, за да осъществи циркулация на топлата вода. Циркулиращата вода трябва да е с температура, която предотвратява растежа на бактерии и опасността от попарване, като освен това трябва да се спазват изискванията на националните стандарти. За повече информация вижте съответното Ръководство за монтажника.

Списък на компонентите

<

Обозначение

Име

Спецификация

№ на част

Коментари

-AA35

Модул за управление

SMO 40

067 225

-AA35-BT1

Външен сензор

Включен в SMO 40

-AA35-BT6

Сензор за управление на топлата вода

Включен в SMO 40

-AA35-BT7

Дисплей на сензора за топла вода

Включен в SMO 40

-AA35-BT25

Сензор за температурата на подаването отвън

Включен в SMO 40

-AA35-BT63

Сензор за температурата на подаването отвън преди QN10

Включен в SMO 40

-AA35-BT71

Сензор за външната възвратна линия

Включен в SMO 40

-FL10

Предпазен клапан, среда-топлоносител

-AA35-GP10

Външна помпа за средата-топлоносител

-AA35-GP12.1

Зарядна помпа за EB101

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.2

Зарядна помпа за EB102

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.3

Зарядна помпа за EB103

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.4

Зарядна помпа за EB104

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.5

Зарядна помпа за EB105

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-QN10

Реверсивен клапан, отопление/топла вода

Вижте описанието на порта в ръководството на клапана.

-AA35-QN43

Байпасен клапан, режим на охлаждане

-EB100

Термопомпена система

NIBE SMO 40

-EB100F1355

Термопомпена система

NIBE S2125/F2120/F2040/F2300

-EB100F1330

Термопомпена система

S2125/F2120/F2040

-EB100F1360

Термопомпена система

F2120/F2040/F2300

-EP14

Охлаждащ модул

Вижте Ръководство за монтажника за повече информация относно съответния охлаждащ модул.

-EP15

Охлаждащ модул

Вижте Ръководство за монтажника за повече информация относно съответния охлаждащ модул.

-EB100-BT1

Външен сензор

Включен в SMO 40

-BT1

Външен сензор

Включен в SMO 40

-BT6

Сензор за управление на топлата вода

Включен в SMO 40

-EB100-BT6

Сензор за управление на топлата вода

Включен в SMO 40

-EB100-BT7

Дисплей на сензора за топла вода

Включен в SMO 40

-BT7

Дисплей на сензора за топла вода

Включен в SMO 40

-EB100-BT25

Сензор за температурата на подаването отвън

-BT25

Сензор за температурата на подаването отвън

-EB100-BT71

Сензор за външната възвратна линия

-BT71

Сензор за външната възвратна линия

-EB100-CM4

Разширителен съд, топла вода

Включен в SMO 40

-EB100-FL1

Предпазен клапан, топла вода

Включен в SMO 40

-EB100-FL5

Клапан за намаляване на температурата и изпускане на налягането

Включен в SMO 40

-EB100-FL6

Вакуум клапан

Включен в SMO 40

-EB100-FQ1

Смесителен клапан

Включен в SMO 40

-EB100-QN17

Клапан за намаляване на налягането

Включен в SMO 40

-EB100-QM30

Спирателен клапан

-EB100-RM1

Възвратен клапан

-EB100-WM3.1

Tundish, студена вода

Включен в SMO 40

-EB100-WM3.2

Tundish, клапан за намаляване на температурата и изпускане на налягането

Включен в SMO 40

-EB100-GP7

Външна помпа за антифриз

-EB100-GP10

Външна помпа за средата-топлоносител

-GP10

Външна помпа за средата-топлоносител

-EB100-QN10

Реверсивен клапан, отопление/топла вода

Вижте описанието на порта в ръководството на клапана.

-QN10

Реверсивен клапан, отопление/топла вода

Вижте описанието на порта в ръководството на клапана.

-EP4

Топлообменник, подпочвени води

-FL3

Предпазен клапан, антифриз

Включен в SMO 40

-FL3

Предпазен клапан, антифриз

Включен в SMO 40

-FL311xx

Предпазен клапан, антифриз

Включен в NIBE S2125/F2120/F2040/F2300/S2125/F2120/F2040/SMO 40

-FL10-0

Предпазен клапан, антифриз

-FL11-0

Предпазен клапан, антифриз

-FL12-0

Предпазен клапан, среда-топлоносител

-FL13-0

Предпазен клапан, среда-топлоносител

-HQ1-F1360

Филтър за твърди частици, антифриз

Включен в F2120/F2040/F2300

-HQ1-F1330

Филтър за твърди частици, антифриз

Включен в S2125/F2120/F2040

-HQ2-F1360

Филтър за твърди частици, антифриз

Включен в F2120/F2040/F2300

-HQ2-F1330

Филтър за твърди частици, антифриз

Включен в S2125/F2120/F2040

-HQ3-F1360

Филтър за твърди частици, с

Включен в F2120/F2040/F2300

-HQ3-F1330

Филтър за твърди частици, с

Включен в S2125/F2120/F2040

-HQ4-F1360

Филтър за твърди частици, с

Включен в F2120/F2040/F2300

-HQ4-F1330

Филтър за твърди частици, с

Включен в S2125/F2120/F2040

-GP16-0

Циркулационна помпа, антифриз

Включен в S2125/F2120/F2040 40/60

-QN11

Клапан с възвратно-постъпателно действие

-QM12

Клапан за пълнене, антифриз

-QM21

Вентилационен клапан, антифриз

-QM31

Отсекателен клапан, линия за подаване на среда-топлоносител

-QM32

Отсекателен клапан, възвратна линия за среда-топлоносител

-QM33

Отсекателен клапан, вход антифриз

-QM34

Отсекателен клапан, изход антифриз

-QM40

Спирателен клапан

-QM42

Отсекателен клапан, вход антифриз

-QM50-0

Отсекателен клапан, антифриз

-QM51-0

Отсекателен клапан, антифриз

-QM52-0

Отсекателен клапан, антифриз

-QM53-0

Отсекателен клапан, антифриз

-QM54-0

Отсекателен клапан, среда-топлоносител

-QM55-0

Отсекателен клапан, среда-топлоносител

-QM56-0

Отсекателен клапан, среда-топлоносител

-QM57-0

Отсекателен клапан, среда-топлоносител

-QZ2

Филтърен поплавков клапан, среда-топлоносител

Включен в NIBE S2125/F2120/F2040/F2300

S2125/F2120/F2040 включва филтър за твърди частици, който трябва да бъде снабден с отсекателен клапан.

-QZ2.1-0

Филтърен поплавков клапан, среда-топлоносител

Включен в NIBE S2125/F2120/F2040/F2300

-QZ2.2-0

Филтърен поплавков клапан, среда-топлоносител

Включен в NIBE S2125/F2120/F2040/F2300

-QZ2.3-0